Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

IPOPEMA m-INDEKS kat. A - wyniki

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2010 -2,86% +5,50% +0,52% +6,39% +3,84% -2,84% +3,64% +14,61%
2011 +0,41% +1,33% +1,11% +0,65% +0,53% -3,64% -3,73% -11,49% -10,34% +6,48% -6,42% -0,29% -23,86%
2012 +8,03% +4,81% +0,99% -3,79% -5,07% +2,31% -2,56% -0,61% +6,08% +2,06% +3,76% +1,78% +18,30%
2013 +1,76% +0,12% +0,44% -7,21% +15,52% -1,34% +5,44% +5,39% +5,97% +6,26% +0,45% -4,89% +29,38%
2014 +0,92% +5,67% -3,12% -0,93% +2,06% -1,12% -3,50% +2,99% +6,95% -2,67% +0,13% -2,47% +4,36%
2015 +1,30% +3,22% +1,64% +3,51% -0,45% -3,99% +4,30% -3,82% -2,86% +2,71% -0,96% -2,74% +1,36%
2016 -5,76% +3,05% +3,82% +0,12% -3,54% -2,22% +8,00% +9,24% +2,03% +1,83% -0,40% +3,16% +19,89%
2017 +9,76% +3,82% -2,14% +2,22% -0,77% +2,35% +0,75% -0,26% +1,51% -2,52% -2,62% +1,82% +14,12%
2018 +3,32% -6,12% -3,61% +0,66% -1,11% -5,84% +3,49% -2,97% -1,66% -8,60% +3,00% -1,14% -19,46%
2019 +4,06% +1,10% -0,25% -0,26% -3,96% +3,50% -2,75% -4,22% -1,96% -0,04% +1,89% +3,05% -0,28%
2020 +2,30% -10,77% -21,09% +14,78% +2,45% +3,46% +2,66% +3,77% -3,06% -10,57% +16,52% +6,57% +0,50%
2021 +2,97% +4,80% +0,64% +3,05% +9,57% -1,17% +1,72% +23,28%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +17,47%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,49%
Miesięczna zmienność +5,04%
VAR99 -12,24%
Maksymalna miesięczna strata -21,09%
Maksymalny miesięczny zysk +16,52%
Beta (do WIG20) +0,74
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -44,08%
Procent mies. ze stratą +41,79%
Wskaźnik Sharpe'a +0,35
Wskaźnik CALMAR +0,14
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +92,36%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +23,28%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +37,72%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +9,73%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +32,43%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +73,81%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +6,03%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +3,15%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +5,79%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +5,66%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron