Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. B fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 171,66
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 158,48/172,84
Stopa zwrotu od początku działalności +65,96%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +14,97%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +26,98%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +19,83%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +65,96%
Wartość aktywów 22 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.09
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.09
Rekomendowany okres inwestycji 5 lat

Profil Inwestora

Oferta dla dynamicznych inwestorów, szukających wysokich zysków w długim horyzoncie inwestycyjnym, akceptujących wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego oraz znaczne wahania cen. Produkt odpowiedni dla osób poszukujących eskpozycji na wzrostowe segmenty gospodarki światowej.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz dąży do posiadania w swoim portfelu spółek, które są kreatorami bądź beneficjentami długoterminowych trendów o charakterze globalnym: społecznych, ekonomicznych i technologicznych. W szerokim spektrum inwestycyjnym zarządzający szukają spółek o pozycji lidera z potencjałem do dalszego wzrostu. Do 100% wartości aktywów mogą stanowić aktywa zagraniczne i aktywa denominowane w walutach obcych przy czym ryzyko walutowe jest w 100% zabezpieczone.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2015.10.01
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2016.12.30
Poczatkowa wartość jednostki
Minimalna pierwsza wpłata 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,97%
Opłata za wynik
20% od zysku powyżej benchmarku 75% MSCI ACWI Index + 25% WIBID O/N
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron