Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 90,84
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 89,57/91,32
Stopa zwrotu od początku działalności -9,23%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +7,43%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +5,14%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -6,65%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +5,08%
Wartość aktywów 74 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2019.11
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2019.11
Rekomendowany okres inwestycji minimum 5 lat

Profil Inwestora

Oferta przeznaczona jest dla inwestorów:
• oczekujących ponadprzeciętnych zysków w długim horyzoncie inwestycyjnym,
• zainteresowanych inwestowaniem na rynku akcji z segmentu małych i średnich spółek,
• akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne, związane z okresowymi zmianami wartości Jednostki Uczestnictwa, wynikającymi z sytuacji na giełdach,
• akceptujących silne wahania wartości inwestycji, szczególnie w krótkim okresie.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje minimum 60% aktywów w akcje małych i średnich spółek na rynku polskim oraz za granicą.
Nie inwestuje w akcje spółek wchodzących w skład indeksu WIG20.

Subfundusz dokonuje doboru lokat w oparciu o analizę fundamentalną, z uwzględnieniem płynności akcji.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji małych i średnich spółek
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2007.08.01
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2014.04.22
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,56%
Opłata za wynik
0,00%
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron