Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

PKO Obligacji Skarbowych fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 2114,94
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 2055,03/2108,31
Stopa zwrotu od początku działalności +110,83%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -2,01%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -2,30%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -4,28%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -2,40%
Wartość aktywów 4 mld
Rating
Data aktualizacji oceny 2022.11
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2022.11
Rekomendowany okres inwestycji 1 rok

Profil Inwestora

Fundusz jest dedykowany Klientom, którzy cenią przede wszystkim stabilność zainwestowanych środków, oczekują stabilnego wzrostu wartości jednostek uczestnictwa, również w krótkim terminie (powyżej roku)

Polityka inwestycyjna

Podstawowymi rodzajami lokat Subfunduszu są instrumenty dłużne. Całkowita wartość lokat Subfunduszu w instrumenty dłużne oraz depozyty, z wyłączeniem papierów wartościowych będących przedmiotem transakcji buy/sell back, sell/buy back, repo oraz reverse-repo, nie może być niższa niż 70% Wartości Aktywów Netto, z zastrzeżeniem, że co najmniej 10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu stanowić będą instrumenty dłużne, których termin zapadalności wynosi co najmniej dwa lata. Całkowita wartość lokat Subfunduszu w depozyty oraz w dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, NBP, jednostki samorządu terytorialnego nie może być niższa niż 50% Wartości Aktywów Netto. Całkowita wartość lokat Subfunduszu w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa nie może być wyższa niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu, z wyłączeniem instrumentów dłużnych gwarantowanych przez Skarb Państwa lub NBP. Dokonując lokat w instrumenty dłużne Subfundusz inwestuje w instrumenty skarbowe, Kategoria: A (reprezentatywna dla jednostek A1, E, F, G, H, I oraz J) instrumenty dłużne przedsiębiorstw lub instrumenty emitowane przez inne podmioty.
Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria dłużne krótkoterminowe
Podkategoria dłużne uniwersalne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2001.02.16
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Początkowa wartość jednostki 1000,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
0,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
0,59%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Informacje dodatkowe
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron