Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

PKO Surowców Globalny - portfel funduszu fundusz parasolowy

Skład portfela
* Struktura portfela funduszu na dzień 31.07.2018 r.
Zarządzający

Rafał Dobrowolski
Rafał Matulewicz
Remigiusz Nawrat
Radosław Pela
Sławomir Sklinda
Karol Chrystowski

Wskaźniki
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +2,96%
Zmienność rocznych stóp zwrotu +20,64%
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron