Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

PKO Obligacji Uniwersalny fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 113,04
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 112,37/112,70
Stopa zwrotu od początku działalności +12,70%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +2,21%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +7,74%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +13,11%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat)
Wartość aktywów 4 mld
Rating
Data aktualizacji oceny 2024.04
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2024.04
Rekomendowany okres inwestycji min. 1 rok

Profil Inwestora

  • Dla osób, które chcą inwestować w szczególności w obligacje rządowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz obligacje przedsiębiorstw,
  • planują inwestować krótkoterminowo,
  • akceptują niski poziom ryzyka związany z portfelem Subfunduszu składającym się z instrumentów, o których mowa w tiret pierwszym,
  • liczą się z możliwością nieznacznych wahań wartości Jednostki Uczestnictwa (szczególnie w horyzoncie krótkookresowym).

Polityka inwestycyjna

Podstawowym rodzajem lokat Subfunduszu są Instrumenty Dłużne oraz depozyty, przy czym ich udział w aktywach nie może być niższy niż 70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Subfundusz jest zarządzany aktywnie i lokuje swoje aktywa przede wszystkim w Instrumenty Dłużne oraz instrumenty finansowe, których termin zapadalności lub okres odsetkowy nie przekracza jednego roku, z zastrzeżeniem, że co najmniej 10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu stanowią Instrumenty Dłużne i inne instrumenty finansowe, których termin zapadalności wynosi co najmniej dwa lata. Całkowita wartość lokat Subfunduszu w Instrumenty Dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa nie może być niższa od 20% wartości Aktywów Subfunduszu, z wyłączeniem Instrumentów Dłużnych gwarantowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria dłużne
Podkategoria dłużne uniwersalne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2002.07.26
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2020.09.15
Początkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
0,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
1,09%
Opłata za wynik
0,11% Twojej inwestycji. Podana wartość ma charakter szacunkowy
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Informacje dodatkowe
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron