Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

PKO Gamma Plus fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 99,54
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 99,60/99,66
Stopa zwrotu od początku działalności -0,40%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -0,19%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy)
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata)
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat)
Wartość aktywów
Rating
Data aktualizacji oceny
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2021.03
Rekomendowany okres inwestycji minimum 2 lata

Profil Inwestora

Niniejszy Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 1 roku od dnia nabycia jednostek uczestnictwa.

Subfundusz nie wypłaca dochodów. Dochody z inwestycji Subfunduszu są reinwestowane, zwiększając wartość jego aktywów.

Polityka inwestycyjna

Podstawowym rodzajem lokat Subfunduszu są Instrumenty Dłużne oraz depozyty, przy czym ich udział w aktywach, z wyłączeniem papierów wartościowych będących przedmiotem transakcji buy/sell back, sell/buy back, repo oraz reverse-repo nie może być niższy niż 70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.

Subfundusz lokuje swoje aktywa przede wszystkim w Instrumenty Dłużne oraz instrumenty finansowe, których termin zapadalności lub okres odsetkowy nie przekracza jednego roku, z zastrzeżeniem, że co najmniej 10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu stanowią Instrumenty Dłużne i inne instrumenty finansowe, których termin zapadalności wynosi co najmniej dwa lata.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria dłużne
Podkategoria
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2020.09.15
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
1,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
1,50%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny Każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron