Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

PZU Medyczny fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 98,64
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 93,57/96,41
Stopa zwrotu od początku działalności +90,77%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +3,91%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +8,19%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +22,78%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +45,45%
Wartość aktywów 98 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2024.04
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2024.04
Rekomendowany okres inwestycji min. 5 lat

Profil Inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla osób oczekujących ponadprzeciętnych zysków z zainwestowanych środków w długim terminie i jednocześnie akceptujących podwyższone ryzyko inwestycyjne, wynikające z dużego zaangażowania Subfunduszu w akcje spółek, których działalność związana jest z wybraną branżą gospodarczą. Ryzyko to wiąże się z możliwością wystąpienia pewnych wahań wartości inwestycji, zwłaszcza w krótkim okresie, włącznie z możliwością utraty części zainwestowanego kapitału.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz lokuje aktywa przede wszystkim w akcje spółek, których działalność związana jest z branżą ochrony zdrowia, które nie mogą stanowić łącznie mniej niż 50% wartości aktywów Subfunduszu. Pozostała część portfela lokowana jest przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, wierzytelności oraz depozyty bankowe. Subfundusz może zainwestować do 100% wartości aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przed podmioty z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dopuszcza się także inwestycje realizowane na głównych rynkach zagranicznych denominowane w walutach obcych.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji sektorowe
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2010.07.29
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Początkowa wartość jednostki 50,03 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
2,20%
Opłata za wynik
0,00%
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Informacje dodatkowe
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron