Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

PZU Medyczny fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 69,70
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 67,55/70,01
Stopa zwrotu od początku działalności +37,14%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -6,75%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +2,75%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -19,62%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -36,38%
Wartość aktywów 112 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.06
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.06
Rekomendowany okres inwestycji min. 5 lat

Profil Inwestora

Subfundusz jest adresowany do inwestorów, którzy:

  • poszukują atrakcyjnej formy inwestowania, wykorzystując jednocześnie potencjał sektora medycznego, energetycznego oraz ekologicznego;
  • oczekują ponadprzeciętnych zysków z zainwestowanych środków w średnim i długim terminie;
  • akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz lokuje aktywa przede wszystkim w akcje spółek, których działalność związana jest z branżą ochrony zdrowia, które nie mogą stanowić łącznie mniej niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu. Pozostała część portfela lokowana jest przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, wierzytelności oraz depozyty bankowe.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji sektorowe
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2010.07.29
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 50,03 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
2,60%
Opłata za wynik
0,00%
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron