Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

QUERCUS Agresywny fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 242,49
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 243,75/253,65
Stopa zwrotu od początku działalności +147,57%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +6,49%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +4,44%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +76,87%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +32,81%
Wartość aktywów 344 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2023.02
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2023.02
Rekomendowany okres inwestycji min. 3 lata

Profil Inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla osób, które planują inwestowanie w długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym (min. 3 lata), oczekują wyników inwestycyjnych porównywalnych lub wyższych niż benchmark WIG oraz akceptują wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego związany z inwestycjami w Instrumenty Udziałowe, tzn. liczą się z możliwością silnych wahań wartości ich inwestycji, szczególnie w krótkim okresie, włącznie z możliwością utraty znacznej części zainwestowanych środków.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje przede wszystkim w Instrumenty Akcyjne. Część aktywów Subfundusz inwestuje w Instrumenty Dłużne, przede wszystkim emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub spółki publiczne, których akcje są notowane na GPW. Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków głównie w akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie.
Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcyjny
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2008.03.28
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Początkowa wartość jednostki
Minimalna pierwsza wpłata 20000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 1,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
3,30%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
2,58%
Opłata za wynik
pobrana za 2021 r.: 3,21% rocznie od wszystkich zysków osiągniętych przez Subfundusz, których wysokość przekroczyła poziom referencyjny obowiązujący dla tych opłat – poziomem referencyjnym jest zmiana wartości indeksu WIG w skali roku
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron