Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

QUERCUS Agresywny fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 210,29
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 178,11/197,90
Stopa zwrotu od początku działalności +96,03%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +30,79%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +30,79%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +2,93%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +21,86%
Wartość aktywów 177 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.12
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.12
Rekomendowany okres inwestycji

Profil Inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla osób, które oczekują wysokich zysków oraz akceptują bardzo wysokie ryzyko związane z inwestycjami w akcje.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz będzie inwestował przede wszystkim w Instrumenty Akcyjne. Część aktywów Subfundusz będzie inwestował w Instrumenty Dłużne, przede wszystkim emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub spółki publiczne, których akcje są notowane na GPW. Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków głównie w akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcyjny
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2008.03.28
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki
Minimalna pierwsza wpłata 20000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 1,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
3,30%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,44%
Opłata za wynik
za 2019 r.: 4,79% rocznie od wszystkich zysków osiągniętych przez Subfundusz, których wysokość przekroczyła poziom referencyjny obowiązujący dla tych opłat – poziomem referencyjnym jest zmiana wartości indeksu WIG w skali roku
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron