Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

QUERCUS short fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 52,29
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 53,34/56,50
Stopa zwrotu od początku działalności -45,48%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -12,74%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -14,60%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -21,38%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -16,89%
Wartość aktywów 28 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2023.11
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2023.11
Rekomendowany okres inwestycji min. 3 lata

Profil Inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planują inwestowanie długoterminowe, tj. przez okres co najmniej 3 lat, są świadomi, że w trakcie wzrostów indeksu WIG20 subfundusz będzie przynosił straty, oczekują wyników inwestycyjnych porównywalnych lub wyższych niż benchmark WIG20short oraz akceptują bardzo wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego związany z inwestycjami w Instrumenty Pochodne, tzn. liczą się z możliwością silnych wahań wartości ich inwestycji, szczególnie w krótkim okresie, włącznie z możliwością utraty znacznej części zainwestowanych środków. Subfundusz przeznaczony jest również dla inwestorów, którzy planują zabezpieczanie pozycji, którą posiadają w innych produktach finansowych. Subfundusz w wyjątkowych sytuacjach może być traktowany przez świadomych inwestorów jako element krótkoterminowych inwestycji.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz, przy dokonywaniu lokat Aktywów, stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne określone w Ustawie dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego.

W celu odwzorowania zmian indeksu WIG20short Aktywa Subfunduszu są inwestowane przede wszystkim w kontrakty terminowe na indeks WIG20, dowolnej serii - Subfundusz zajmuje krótką pozycję w kontraktach terminowych na indeks WIG20.

Część Aktywów Subfunduszu, która nie jest wykorzystana do inwestowania w kontrakty terminowe, tj. nie będzie złożona jako depozyt zabezpieczający jest inwestowana w Instrumenty Dłużne, a także w inne instrumenty finansowe. Ponadto, w celu osiągnięcia dodatkowych przychodów Aktywa Subfunduszu mogą być również w ograniczonym zakresie inwestowane w Instrumenty Udziałowe - lokaty te będą dokonywane w sytuacji dużego prawdopodobieństwa osiągnięcia zysku z danej lokaty lub możliwości dokonania arbitrażu, w zakresie akcji spółek wchodzących w skład indeksu WIG20. Subfundusz może stosować dźwignię finansową za pośrednictwem transakcji przy zobowiązaniu się do odkupu, w wyniku których Subfundusz może uzyskiwać zaangażowanie rynkowe powyżej wartości swoich aktywów oraz zabezpieczenie przy użyciu instrumentów pochodnych w celu ochrony aktywów Subfunduszu przed wahaniami kursów walutowych i stóp procentowych.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcyjny indeksowy
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2010.05.28
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Początkowa wartość jednostki
Minimalna pierwsza wpłata 200000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 1,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
3,30%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
2,19%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron