Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

QUERCUS Stabilny fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 102,74
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 100,80/103,23
Stopa zwrotu od początku działalności +3,23%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +3,33%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -12,55%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -9,02%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -0,56%
Wartość aktywów 123 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2019.02
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2019.02
Rekomendowany okres inwestycji

Profil Inwestora

Subfundusz odpowiedni dla Inwestorów, którzy chcieliby uzyskiwać zyski w ujęciu nominalnym, zgadzając się jednocześnie na pewne ryzyko inwestowania części środków w akcje.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje w Instrumenty Akcyjne oraz w Instrumenty Dłużne, przede wszystkim emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub spółki publiczne, których akcje są notowane na GPW, a także w inne instrumenty finansowe, przy zachowaniu przewidzianych limitów. Subfundusz należy do kategorii funduszy mieszanych rynku krajowego. Cel inwestycyjny Subfunduszu realizowany jest poprzez inwestowanie głównie w Instrumenty Akcyjne (do 50% aktywów) oraz w Instrumenty Dłużne, z przewagą Instrumentów Dłużnych. W ramach realizacji celu inwestycyjnego Subfundusz dąży, aby osiągnąć wzrost wartości jednostki uczestnictwa w ujęciu nominalnym (absolute return).

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria mieszane
Podkategoria mieszane stabilnego wzrostu
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2013.10.30
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki
Minimalna pierwsza wpłata 20000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 1,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
2,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
2,64%
Opłata za wynik
za 2018 r. niepobrana
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron