Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

QUERCUS Stabilny fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 130,16
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 127,88/130,60
Stopa zwrotu od początku działalności +30,22%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +12,31%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +21,50%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +14,89%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +11,61%
Wartość aktywów 66 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2021.05
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2021.05
Rekomendowany okres inwestycji

Profil Inwestora

Subfundusz odpowiedni dla Inwestorów, którzy chcieliby uzyskiwać zyski w ujęciu nominalnym, zgadzając się jednocześnie na pewne ryzyko inwestowania części środków w akcje.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje w Instrumenty Akcyjne oraz w Instrumenty Dłużne, przede wszystkim emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub spółki publiczne, których akcje są notowane na GPW, a także w inne instrumenty finansowe, przy zachowaniu przewidzianych limitów. Subfundusz należy do kategorii funduszy mieszanych rynku krajowego. Cel inwestycyjny Subfunduszu realizowany jest poprzez inwestowanie głównie w Instrumenty Akcyjne (do 50% aktywów) oraz w Instrumenty Dłużne, z przewagą Instrumentów Dłużnych. W ramach realizacji celu inwestycyjnego Subfundusz dąży, aby osiągnąć wzrost wartości jednostki uczestnictwa w ujęciu nominalnym (absolute return).

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria mieszane
Podkategoria absolutnej stopy zwrotu
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2013.10.30
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki
Minimalna pierwsza wpłata 20000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 1,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
2,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
2,66%
Opłata za wynik
pobrana za 2020 r.: 10% rocznie od wszystkich zysków osiągniętych przez Subfundusz, których wysokość przekroczyła poziom referencyjny obowiązujący dla tych opłat – zmiana wartości jednostki uczestnictwa równa 0% w skali roku
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron