Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

SKARBIEC III Filar - portfel funduszu fundusz parasolowy

Skład portfela
* Struktura portfela funduszu na dzień 31.12.2017 r.
Zarządzający
Michał Stalmach - zarządzający
Grzegorz Zatryb - zarządzający
Wskaźniki
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +6,93%
Zmienność rocznych stóp zwrotu +8,10%
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron