Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

SKARBIEC Konserwatywny fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 389,54
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 386,67/388,23
Stopa zwrotu od początku działalności +288,23%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +1,35%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +5,80%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +7,13%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +9,85%
Wartość aktywów 265 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2024.05
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2024.05
Rekomendowany okres inwestycji min. 3 miesiące

Profil Inwestora

Skarbiec Konserwatywny. Na uczestnictwo w nim decydują się zwykle osoby zainteresowane wysokim poziomem bezpieczeństwa oraz płynności inwestycji i akceptujące wyłącznie niski poziom ryzyka inwestycyjnego. Potencjalni uczestnicy funduszu Skarbiec Konserwatywny wymagają rzeczywistego zabezpieczenia wartości aktywów, przy jednoczesnym dążeniu do osiągnięciu wyższych stop zwrotu niż w przypadku lokat.

Polityka inwestycyjna

Fundusz Skarbiec Konserwatywny lokuje środki finansowe swoich uczestników przede wszystkim w krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe na polskim rynku. Inwestycje tego funduszu charakteryzują się bardzo konserwatywnym podejściem do ryzyka kredytowego - priorytetową rolę odgrywa w tym przypadku bezpieczeństwo. Warto dodać, że fundusz Skarbiec Konserwatywny inwestuje nie tylko w obligacje Skarbu Państwa, ale także w zagraniczne obligacje skarbowe oraz obligacje banków i jednostek samorządu terytorialnego. Jedynie marginalna część aktywów lokowana jest w obligacjach przedsiębiorstw niefinansowych. Dzięki takiej polityce inwestycyjnej fundusz Skarbiec Konserwatywny ma szansę realizować postawiony przed nim cel inwestycyjny, a mianowicie długoterminowy, stabilny wzrost wartości aktywów.

W kontekście funduszu Skarbiec Konserwatywny należy również podkreślić to, że wyróżnia się wysoką elastycznością inwestowania. Wiąże się to z możliwością wycofania przez inwestora pieniędzy z funduszu w wybranym momencie, a także możliwością zmiany strategii lokowania swoich środków. Fundusz Skarbiec Konserwatywny jest jednym z najbezpieczniejszych produktów inwestycyjnych proponowanym przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych Skarbiec TFI.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria dłużne krótkoterminowe
Podkategoria dłużne krótkoterminowe skarbowe
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 1997.10.09
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Początkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
0,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
0,70%
Opłata za wynik
0,00% wartości twojej inwestycji rocznie. Podana wartość stanowi symulację średniej rocznej wartości wynagrodzenia zmiennego.
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron