Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

SKARBIEC Konserwatywny fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 363,28
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 362,47/363,38
Stopa zwrotu od początku działalności +263,16%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +1,56%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +1,88%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +6,19%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +9,96%
Wartość aktywów 485 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.08
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.08
Rekomendowany okres inwestycji min. 3 miesiące

Profil Inwestora

Subfundusz rekomendowany jest inwestorom:
- zainteresowanym bezpieczną i płynną inwestycją;
- nie akceptującym ryzyka spadku wartości lokaty;
- oczekującym stałego przyrostu wartości lokaty.

Polityka inwestycyjna

Do 100% wartości Aktywów mogą stanowić instrumenty dłużne emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, przez jednostkę samorządu terytorialnego, Państwo członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego Państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno Państwo członkowskie. Subfundusz może lokować do 50% wartości Aktywów w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa oraz instytucje finansowe.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria dłużne krótkoterminowe
Podkategoria dłużne krótkoterminowe skarbowe
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 1997.10.09
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
1,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
1,03%
Opłata za wynik
Opłata pobrana w 2019 r.: 0,29%
25% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark. Okresami rozliczeniowymi są kalendarzowe okresy kwartalne.
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron