Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

SKARBIEC Obligacji Wysokiego Dochodu fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 142,49
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 141,01/142,35
Stopa zwrotu od początku działalności +41,08%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +0,77%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +1,00%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +3,45%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +11,40%
Wartość aktywów 198 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.08
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.08
Rekomendowany okres inwestycji minimum 6 miesięcy

Profil Inwestora

Fundusz rekomendowany jest inwestorom:
• ceniącym bezpieczeństwo lokat;
• akceptującym wyższe ryzyko inwestycyjne;
• oczekującym rentowności inwestycji przewyższającej rentowność lokat bankowych oraz klasycznych funduszy rynku pieniężnego i funduszy gotówkowych.

Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia inwestycji.

Polityka inwestycyjna

Co najmniej 60% Wartości Aktywów Netto Subfundusz będzie lokował w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne i zagraniczne instytucje wspólnego inwestowania, zaklasyfikowane do kategorii funduszy (subfunduszy) realizujących politykę inwestycyjną polegającą na inwestowaniu w dłużne papiery wartościowe typu „high yield” (papiery wartościowe o wysokim oprocentowaniu, istotnie przewyższającym oprocentowanie np. skarbowych papierów dłużnych lub zabezpieczonych dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez podmioty o wysokim ratingu). Pozostałe 40% to inwestycje w instrumenty dłużne emitowane, gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, jednostki uczestnictwa funduszy dłużnych oraz depozyty bankowe.

Aktywa będą lokowane w lokaty denominowane w innej walucie, pod warunkiem zawarcia umów zabezpieczających przed zmianą relacji kursowej danej waluty do złotego.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria dłużne
Podkategoria dłużne korporacyjne
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2011.04.13
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
1,73%
Opłata za wynik
Opłata pobrana w 2019 r.: 0,50%
25% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark. Okresami rozliczeniowymi są kalendarzowe okresy kwartalne.
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron