Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

SKARBIEC Obligacji Wysokiego Dochodu fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 140,83
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 139,54/140,45
Stopa zwrotu od początku działalności +38,94%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +0,73%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +7,37%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -4,59%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +1,38%
Wartość aktywów 80 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2024.05
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2024.05
Rekomendowany okres inwestycji minimum 3 lata

Profil Inwestora

Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu jest rekomendowanym produktem inwestycyjnym dla osób szukających rentownych inwestycji na szeroko pojętych rynkach kredytowych. Inwestorzy powinni posiadać co najmniej trzyletni horyzont inwestycyjny i być gotowi świadomie podjąć ryzyko związane z koniunkturą rynkową dotyczącą globalnego rynku papierów dłużnych.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu dąży do realizacji celu, jakim jest stabilne oraz długotrwałe zwiększanie się wartości jego aktywów. Portfel subfunduszu bazuje na jednostkach funduszy zagranicznych lokujących aktywa na globalnych rynkach obligacji typu high yield. Należą do nich głównie ETF-y obligacyjne - otwarte fundusze pasywne, których jednostki są notowane na giełdach. Stawiają sobie one za cel odzwierciedlenie zachowania danego indeksu rynkowego lub obligacji z danego segmentu. W tym wypadku są to obligacje obarczone większym ryzykiem i wyższą zmiennością, lecz w zamian mających za cel dostarczanie stop zwrotu wyższych niż standardowe lokaty bankowe i obligacje skarbowe.

W portfelu subfunduszu Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu znajdują się również wyselekcjonowane papiery dłużne renomowanych krajowych i zagranicznych emitentów. Kryteriami doboru są: branża atrakcyjna z uwagi na prowadzoną działalność, płynność oraz ryzyko inwestycyjne. Warto dodać, że w przypadku obligacji zagranicznych są to głównie obligacje emitowane przez rządy. Ze względu na bardzo dużą dywersyfikację emitentów oraz niską koncentrację subfundusz może efektywnie minimalizować specyficzne ryzyko kredytowe. Dzięki wykorzystaniu funduszy i ETFów w budowie portfela jest zapewniona również bardzo wysoka płynność inwestycji.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria dłużne
Podkategoria dłużne korporacyjne
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2011.04.13
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Początkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
2,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
2,57%
Opłata za wynik
0,00% wartości twojej inwestycji rocznie. Podana wartość stanowi symulację średniej rocznej wartości wynagrodzenia zmiennego.
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron