Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

SKARBIEC Emerging Markets Opportunities fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 133,17
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 131,27/133,63
Stopa zwrotu od początku działalności +33,63%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +4,12%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -4,55%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -27,09%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -5,15%
Wartość aktywów 20 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2024.03
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2024.03
Rekomendowany okres inwestycji min. 5 lat

Profil Inwestora

Skarbiec Emerging Markets Opportunities inwestuje w akcje najlepszych spółek z rynków wschodzących. Rekomendujemy go inwestorom, którzy oczekują atrakcyjnej stopy zwrotu i są gotowi podjąć ryzyko inwestycyjne 4 na 7 w skali KID. Powinni oni przy tym planować utrzymywać swoje środki w subfunduszu przez minimum 5 lata od rozpoczęcia inwestycji.

Subfundusz Skarbiec Emerging Markets Opportunities charakteryzuje się dużą zmiennością ceny jednostki oraz znacznym ryzykiem związanym z inwestycjami na rynkach wschodzących, przez co zachodzi zarówno szansa na duży zysk, jak i poniesienie znaczących strat. Subfundusz może zainteresować osoby posiadające globalnie zdywersyfikowany portfel inwestycyjny i chcące poszerzyć go o bardziej ryzykowne aktywa, licząc na potencjalnie większe zyski.

Fundusz posiada istotne ryzyko walutowe ze względu na brak zabezpieczania pozycji walutowej w stosunku do koszyka walut krajów rozwijających się.

Polityka inwestycyjna

Skarbiec Emerging Markets Opportunities ma na celu długoterminowy wzrost wartości aktywów subfunduszu poprzez wzrost wartości lokat. W jaki sposób osiąga się ten cel? Jak zaznaczono wcześniej, co najmniej 80% aktywów lokowanych jest w tytuły uczestnictwa JP Morgan Emerging Markets Opportunities Fund. Zarządzanie w funduszu JPMorgan - Emerging Markets Opportunities odbywa się w oparciu o wiedzę specjalistów, którzy działają na lokalnych rynkach. Subfundusz Skarbiec Emerging Markets Opportunities cechuje również dywersyfikacja w inne fundusze akcji Emerging Markets. Subfundusz ma prawo bowiem lokować aktywa bezpośrednio w akcje lub nabywać do portfela jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych akcyjnych. Maksymalnie 35% środków subfundusz Skarbiec Emerging Markets Opportunities może inwestować natomiast w dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa bądź NBP, a także depozyty bankowe.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2013.12.02
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Początkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,57%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron