Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

SUPERFUND GoldFund fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 480,59
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 484,96/545,34
Stopa zwrotu od początku działalności -45,69%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -0,88%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +4,53%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -9,84%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -30,36%
Wartość aktywów 1 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2021.05
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2021.05
Rekomendowany okres inwestycji min. 3 lata

Profil Inwestora

Dla inwestorów oczekujących wyskokich zysków i akceptujących wysoki poziom ryzyka.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz będzie realizował cel inwestycyjny poprzez dokonywanie pośrednich lokat w aktywa pozwalające osiągać ekspozycję na rynek złota.

Subfundusz osiąga ekspozycję na rynek towarowy, a w szczególności złota, poprzez nabywanie kontraktów terminowych futures, a także poprzez nabywanie jednostek i tytułów uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych innych funduszy oraz funduszy typu ETF oraz ETC, które posiadają ekspozycję na cenę złota oraz inwestują w akcje spółek, których głównym przedmiotem działalności jest poszukiwanie, wydobycie, produkcja, przetwarzanie, dystrybucja lub handel złotem oraz innymi metalami szlachetnymi.

Subfundusz będzie inwestował w zbywalne papiery wartościowe, jednostki i tytuły uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne innych funduszy (w tym funduszy inwestycyjnych typu ETF oraz ETC) oraz instrumenty rynku pieniężnego i ich ekwiwalenty. Subfundusz w celu sprawnego zarządzania portfelem oraz ograniczania ryzyka może wykorzystywać wystandaryzowane oraz niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Subfundusz może również posiadać depozyty oprocentowane, denominowane w różnych walutach, w celu maksymalizacji wartości aktywów, które nie zostały bezpośrednio zainwestowane w inne składniki lokat.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria inne
Podkategoria absolutnej stopy zwrotu
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2005.12.13
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2019.03.22
Poczatkowa wartość jednostki 0,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 40000,00 EUR
Minimalna kolejna wpłata 500,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
4,86%
Opłata za wynik
0,00%
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy
Informacje dodatkowe

Fundusz dostępny w ramach parasola Superfund.

Do SUPERFUND SFIO należą:
SUPERFUND Akcji
SUPERFUND GREEN
SUPERFUND GoldFund
SUPERFUND GoldFuture
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus
SUPERFUND RED

Widok zawartości stron

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron