Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

SUPERFUND Stabilnego Wzrostu fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 464,81
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 461,14/471,11
Stopa zwrotu od początku działalności -53,89%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +2,78%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +16,19%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -20,16%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -20,71%
Wartość aktywów 4 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2023.08
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2023.08
Rekomendowany okres inwestycji min. 2 lata

Profil Inwestora

Subfundusz jest przeznaczony dla inwestora o umiarkowanej tolerancji na ryzyko, który poszukuje długoterminowego wzrostu kapitału poprzez inwestycje w instrumenty dłużne z dodatkową możliwością wygenerowania istotnie wyższych stóp zwrotu niż typowy fundusz instrumentów dłużnych z uwagi na możliwość ograniczonej ekspozycji na zagraniczne rynki akcji. Subfundusz daje uczestnikom możliwość dywersyfikacji geograficznej i czerpania korzyści z inwestycji na polskim rynku długu korporacyjnego oraz skarbowego, a także na zagranicznych rynkach akcyjnych.

Polityka inwestycyjna

Superfund Stabilnego Wzrostu jest to subfundusz z grupy funduszy mieszanych stabilnego wzrostu, inwestujący głównie w dłużne papiery wartościowe, takie jak obligacje przedsiębiorstw, obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz w depozyty bankowe. Fundusz część aktywów może lokować w zagraniczne papiery udziałowe, takie jak akcje oraz tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy akcyjnych. Cześć dłużna portfela pozwala na stabilny przyrost wartości jednostki uczestnictwa, natomiast część udziałowa da szansę na dodatkowy zysk. W obszarze instrumentów dłużnych Subfundusz lokuje środki głównie na polskim rynku, natomiast w obszarze instrumentów udziałowych wyłącznie na rynkach zagranicznych. Dzięki temu fundusz oferuje istotną dywersyfikacja geograficzną. Ekspozycja bezpośrednio i pośrednia na papiery udziałowe jest ograniczona do maksymalnie 40% portfela.

Historyczne wyniki funduszu Superfund GoldFund nie są reprezentatywne dla polityki inwestycyjnej Superfund Stabilnego Wzrostu.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria inne
Podkategoria absolutnej stopy zwrotu
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2005.12.13
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2023.01.03
Początkowa wartość jednostki 1002,12 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 40000,00 EUR
Minimalna kolejna wpłata 500,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
2,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
5,10%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron