Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

SUPERFUND Silver Powiązany SFIO - wiadomości

  • 2016.03.03 Spadek korelacji - paliwo dla funduszu Superfund Trend Plus (strategia typu „B”*)

Spadek korelacji - paliwo dla funduszu Superfund Trend Plus (strategia typu „B”*)

W ostatnim czasie fundusze Superfund typu managed futures radzą sobie wyśmienicie. Niejednokrotnie zwracaliśmy uwagę, że powiedzenie: „trend is your friend" doskonale oddaje istotę funduszy typu managed futures zarządzanych przez Superfund. W ostatnich latach rynki akcji, obligacji i surowców charakteryzowały się wysoką korelacją. Różne klasy aktywów drożały, jak i przeceniały się jednocześnie podążając za oczekiwaniami dotyczącymi polityki pieniężnej FED'u. Takie reakcje rynku powodowały brak wyraźnych trendów wśród wielu klas aktywów, a w przypadku zarysowania się trendów pojawiały się one jednocześnie na wszystkich rynkach. Powodowało to, że de facto wszystkie rynki poruszały się podobnie. Nie pozwalało to czerpać korzyści z szerokiej dywersyfikacji charakterystycznej dla funduszy Superfund i sprawiało, że osiągane wyniki nie odzwierciedlały w pełni ich możliwości.

STOPY ZWROTU SUPERFUND SFIO TREND PLUS NA TLE INDEKSU RYNKOWEGO WIG

- Superfund SFIO Trend Plus
- WIG

  Superfund SFIO
Trend Plus
WIG
6M 1,51% -12,87%
12M -0,13% -9,62%
24M 14,22% -9,39%
36M 29,22% 2,09%
Wyniki na dzień 31.12.2015, źródło : opracowanie własne

 

Obecnie sytuacja uległa znaczącej zmianie, co odbiło się pozytywnie na wynikach naszych funduszy. Światowemu systemowi finansowemu nie grozi już całkowite załamanie. Sytuacja gospodarcza w różnych krajach świata i na różnych rynkach znacząco się zróżnicowała. Wróciliśmy do normalnych czasów, gdzie problemy jakiegoś banku w Europie niekoniecznie muszą powodować przecenę banków na całym globie.

Z jednej strony obserwujemy ożywienie gospodarcze w Stanach Zjednoczonych oraz zacieśnianie polityki monetarnej, z drugiej luzowanie ilościowe w Europie i Japonii. To zróżnicowanie polityki gospodarczej powoduje, że poziom korelacji między rynkami spada. Inwestorzy obecnie nie szukają odpowiedzi na pytanie czy warto inwestować, dziś pytanie to na jakich rynkach i w jakich sektorach warto inwestować. Zmiana percepcji powoduje, że na wielu rynkach pojawiły się wyraźne trendy. Rynki, które w ocenie inwestorów mają przed sobą dobre perspektywy, rosną. Wystarczy chociażby wspomnieć rynki rozwinięte czy też obligacje krajów azjatyckich. Na drugim biegunie pozostają niektóre surowce, między innymi ropa, gaz i miedź oraz akcje na wielu rynkach wschodzących.

Kluczowy dla sukcesu funduszu managed futures jest poziom korelacji pomiędzy rynkami tzn. odpowiedź na pytanie czy zmiana trendu na jednym rynku oznacza automatyczną zmianę trendu na innym. Jeżeli trendy na rynkach są wysoce współzależne (wysoka korelacja), sytuacja ta negatywnie oddziałuje na potencjał strategii managed futures. Korzystna jest sytuacja niskiej korelacji (niska współzależność). Nie ma idealnego algorytmu służącego inwestowaniu. Każdy algorytm  myli się statystycznie określoną ilość razy. Niska korelacja – więcej niezależnych od siebie trendów na rynkach pozwala strategii Superfund opartej na algorytmach pokazać swoje prawdziwe możliwości. Nie było to możliwe, gdy korelacja była bardzo wysoka, kiedy to mając do dyspozycji 150 rynków kontraktów terminowych de facto mieliśmy jeden, gdyż wszystkie rynki determinował jeden czynnik pod nazwą „strach o finansowy armagedon".

KORELACJA W LATACH 1997-2015 I WYNIKI MANAGED FUTURES

Źródło: Bloomberg, opracowanie własne

 

Kluczowe znaczenie korelacji potwierdzają wykresy ukazujące korelacje między S&P500 i EURUSD oraz S&P500 i pszenicą, gdy zestawimy je z wynikami funduszu Superfund typu managed futures od powstania funduszu w roku 1996. Warto zwrócić uwagę, że od 1996, aż do wybuchu kryzysu w 2008r. EURUSD, jak i pszenica były zazwyczaj ujemnie skorelowane z S&P500, a nawet gdy poruszały się w tym samym kierunku to siła korelacji była niewielka i nie przekraczała 0,2. Dopiero wraz z wybuchem kryzysu nastąpił znaczący wzrost współzależności, który utrzymywał się na wysokich poziomach przez kilka lat. Obecnie wyraźnie widać spadającą korelację między klasami aktywów i jej powrót do poziomów sprzed kryzysu. Niższa korelacja aktywów pozwala czerpać wartość dodaną z szerokiej dywersyfikacji, a stabilność trendów z ostatnich miesięcy przekłada się na dynamiczny wzrost funduszy Superfund typu managed futures.

PERSPEKTYWY DLA KONTYNUACJI TRENDÓW

Obecnie Superfund SFIO Trend Plus czerpie korzyści między innymi z silnych trendów wzrostowych na rynkach obligacji - szczególnie w Azji.  Z kolei w obszarze rynków surowcowych obserwujemy spektakularny trend spadkowy na rynku ropy, miedzi i niklu. Spowolnienie w Chinach oraz porozumienie dotyczące zniesienia sankcji na Iran odciskają wyraźne piętno na cenach surowców. Możliwości zajmowania krótkich pozycji przez fundusz pozwala maksymalnie wykorzystać zaistniałe okoliczności. Również na rynku walutowym mamy do czynienia z silnymi trendami - napędzanymi decyzjami banków centralnych. Czynniki stojące za obecnymi trendami nie powinny ulec znaczącym zmianom w najbliższych miesiącach. Powinno to w dalszym ciągu pozytywnie wpływać na wyniki funduszu. Uważamy, że obecna sytuacja to nie tylko chwilowe zjawisko. Strukturalnie zmieniły się warunki rynkowe. Spadek korelacji pomiędzy rynkami pozwala na pełniejsze wykorzystanie szerokiej dywersyfikacji - algorytmy Superfund, które w latach 1996 - 2008 dały zarobić inwestorom ponad 20% rocznie, mogą znów mieć swój czas.


Zobacz szczegółowe wyniki funduszu Superfund SFIO Trend Plus »

Zobacz szczegółowe wyniki funduszu Superfund SFIO B »


* Strategia managed futures ma zastosowanie w funduszach Superfund SFIO Trend Plus, Superfund SFIO B, Superfund SFIO C

autor: Departament Zarządzania i Analiz Superfund TFI S.A.
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron