Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 1729,65
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 1721,44/1725,39
Stopa zwrotu od początku działalności +72,37%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +1,90%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +2,88%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +8,47%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +14,50%
Wartość aktywów 142 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.09
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.09
Rekomendowany okres inwestycji 1 rok

Profil Inwestora

Dla konserwatywnych inwestorów nastawionych na stabilny zwrot z ulokowanego kapitału i minimalny stopień ryzyka.

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje aktywa przede wszystkim w instrumenty dłużne, których czas pozostający do wykupu nie przekracza jednego roku lub wysokość oprocentowania jest ustalana w okresach krótszych niż jeden rok. Część środków może być inwestowana we wskazane instrumenty pośrednio, poprzez jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria dłużne krótkoterminowe
Podkategoria dłużne krótkoterminowe uniwersalne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2007.10.17
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2016.06.30
Poczatkowa wartość jednostki 1000,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 40000,00 EUR
Minimalna kolejna wpłata 500,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
0,30%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
1,11%
Opłata za wynik
0,00%
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy
Informacje dodatkowe

Fundusz dostępny w ramach parasola Superfund.

Do SUPERFUND SFIO należą:
SUPERFUND Akcji
SUPERFUND GREEN
SUPERFUND GoldFund
SUPERFUND GoldFuture
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus
SUPERFUND RED

Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron