Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

Generali Korona Dochodowy - portfel funduszu fundusz parasolowy

Skład portfela
* Alokacja aktywów na dzień 31.07.2018 r.
Zarządzający

Andrzej Czarnecki (od 06-2010)

Wskaźniki
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +6,68%
Zmienność rocznych stóp zwrotu +1,73%
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron