Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

Generali Korona Obligacje fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 390,20
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 387,85/391,09
Stopa zwrotu od początku działalności +290,44%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +5,97%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +5,79%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +13,40%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +16,62%
Wartość aktywów 528 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.11
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.11
Rekomendowany okres inwestycji 1 - 2 lata

Profil Inwestora

Subfundusz Generali Korona Obligacje jest przeznaczony dla inwestorów, którzy:
• chcą mieć łatwy dostęp do rynku papierów dłużnych,
• są zainteresowani alternatywą wobec bezpośredniej inwestycji w obligacje,
• potrzebują inwestycji elastycznej, przejrzystej i o wysokiej płynności,
• doceniają profesjonalne zarządzanie.

Polityka inwestycyjna

Generali Korona Obligacje jest subfunduszem obligacji skarbowych. Subfundusz inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa. Subfundusz może także inwestować w obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa denominowane w PLN lub walucie obcej oraz obligacje rządowe emitowane za granicą.
Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria dłużne
Podkategoria dłużne skarbowe
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 1999.11.01
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2013.11.13
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
1,60%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron