Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

Generali Korona Zrównoważony fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 344,10
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 320,38/345,45
Stopa zwrotu od początku działalności +584,36%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +0,35%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +1,51%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +1,76%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +17,43%
Wartość aktywów 282 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.11
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.11
Rekomendowany okres inwestycji 3–5 lat

Profil Inwestora

Subfundusz Generali Korona Zrównoważony skierowany jest do inwestorów, którzy:
• chcą mieć udział w zyskach płynących z akcji i obligacji,
• są zainteresowani alternatywą wobec bezpośredniej inwestycji w akcje i obligacje,
• są zainteresowani przejrzystą i płynną formą lokat,
• doceniają profesjonalne zarządzanie.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje środki głównie w instrumenty udziałowe: nie mniej niż 20% i nie więcej niż 80% oraz pozostałą część aktywów w instrumenty dłużne. Subfundusz inwestuje głównie w Polsce. Subfundusz może także inwestować na rynkach zagranicznych. Przy ustalaniu proporcji udziału akcji i dłużnych papierów wartościowych w aktywach subfunduszu bierze się pod uwagę czynniki warunkujące sytuację na rynkach akcji oraz kształtowanie i perspektywy rentowności dłużnych papierów wartościowych.
Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria mieszane
Podkategoria mieszane zrównoważone
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 1995.09.01
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2013.11.13
Poczatkowa wartość jednostki 50,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,35%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron