Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

Generali Korona Akcje fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 178,06
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 167,01/181,61
Stopa zwrotu od początku działalności +256,12%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -12,60%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -14,23%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -22,09%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -17,97%
Wartość aktywów 500 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.05
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.05
Rekomendowany okres inwestycji minimum 5 lat

Profil Inwestora

Subfundusz Generali Korona Akcje jest przeznaczony dla inwestorów, którzy:
• chcą uczestniczyć w zyskach rozwijającego się polskiego rynku,
• są zainteresowani przejrzystą i płynną formą inwestycji,
• doceniają profesjonalne zarządzanie.

Polityka inwestycyjna

Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku lokat subfunduszu w akcje polskich spółek. Udział akcji w aktywach subfunduszu może wynosić 100% i nie może być niższy niż 60%. Są to przede wszystkim akcje dużych spółek, subfundusz może też kupować akcje firm o średniej kapitalizacji. Lokaty w akcje i inne papiery wartościowe są dokonywane przede wszystkim na podstawie analizy fundamentalnej, szczególnie w przypadku papierów o charakterze udziałowym. Podstawowym kryterium jest określenie rynkowej i technologicznej przewagi fi rmy oraz jakości zarządzania przedsiębiorstwem.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 1997.03.01
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2013.11.13
Poczatkowa wartość jednostki 50,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,59%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron