Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

Generali Stabilny Wzrost fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 185,44
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 184,94/186,08
Stopa zwrotu od początku działalności +85,49%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +4,55%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +3,68%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +12,49%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +8,26%
Wartość aktywów 114 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2019.09
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2019.09
Rekomendowany okres inwestycji minimum 3 lata

Profil Inwestora

Subfundusz Generali Stabilny Wzrost skierowany jest do inwestorów, którzy:

  • chcą mieć udział w zyskach płynących z polskich akcji, a jednocześnie ograniczyć zaangażowanie w akcje inwestycją w papiery dłużne,
  • cechują się umiarkowanym profilem ryzyka (30/70),
  • planują co najmniej 3-letni horyzont inwestycyjny,
  • potrzebują przejrzystej inwestycji o wysokiej płynności,
  • chcą mieć możliwość zmiany subfunduszu pod parasolem bez podatku od zysków.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz lokuje środki w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego zapewniające konkurencyjne oprocentowanie, zarówno o charakterze stałym, jak i zmiennym. Udział tych instrumentów w portfelu to minimum 60%, akcje to nie więcej niż 40% portfela. Decyzje o składzie portfela podejmowane są przede wszystkim na podstawie analizy fundamentalnej. Lokaty subfunduszu w powyższe instrumenty są dokonywane na podstawie bieżącej oceny i prognoz rozwoju sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta papieru wartościowego oraz ich wpływu na kształtowanie się rynkowych stóp procentowych. Przy ustalaniu proporcji udziału części akcyjnej i dłużnej pod uwagę brane są czynniki warunkujące sytuację na rynkach akcji oraz kształtowanie się i perspektywy rentowności dłużnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria mieszane
Podkategoria mieszane stabilnego wzrostu
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2007.11.01
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2013.11.13
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
2,89%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron