Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

GENERALI Stabilny Wzrost fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 212,33
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 210,19/214,00
Stopa zwrotu od początku działalności +114,00%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +2,95%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +20,18%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +6,15%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +17,61%
Wartość aktywów 187 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2024.03
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2024.03
Rekomendowany okres inwestycji min. 3 lata

Profil Inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:
  • chcą lokować środki w subfundusz stabilnego wzrostu inwestujący zarówno w instrumenty dłużne jak i udziałowe,
  • są zainteresowani alternatywą wobec bezpośredniej inwestycji w dłużne papiery wartościowe i akcje,
  • akceptują umiarkowane ryzyko inwestycyjne,
  • mają co najmniej 3-letni horyzont inwestycyjny.

Polityka inwestycyjna

  • Portfel subfunduszu złożony w co najmniej 60% z instrumentów dłużnych oraz w nie więcej niż 40% z instrumentów udziałowych.
  • Część akcyjna złożona głównie z akcji polskich emitentów. Aktywnie zarządzana proporcja udziału dużych oraz małych i średnich spółek.
  • Dopełnienie portfela stanowią wyselekcjonowane spółki zagraniczne, głównie z rynków rozwiniętych.
  • Cześć dłużna pełniąca rolę stabilizującą, składająca się z obligacji emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa oraz papierów wartościowych emitowanych przez zagraniczne rządy m.in. z krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz niewielki udział obligacji przedsiębiorstw.
  • Ustalanie proporcji udziału akcji i dłużnych papierów wartościowych w aktywach subfunduszu na podstawie bieżącej sytuacji rynkowej i perspektyw jej rozwoju. Subfundusz ma ponadto możliwość inwestowania w inne niż w/w kategorie lokat.
Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria mieszane
Podkategoria mieszane stabilnego wzrostu
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2007.11.01
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2013.11.13
Początkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
3,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
2,00%
Opłata za wynik
0,18% wartości twojej inwestycji rocznie. Są to szacunkowe opłaty uzależnione od wyników Subfunduszu.
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron