Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

Generali Aktywny Dochodowy fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 113,19
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 112,92/113,08
Stopa zwrotu od początku działalności +13,05%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +3,00%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +3,63%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +10,43%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat)
Wartość aktywów 952 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2019.11
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2019.11
Rekomendowany okres inwestycji 12 miesięcy

Profil Inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

  • chcą lokować nadwyżki finansowe w krótkoterminowe papiery dłużne i inne instrumenty rynku pieniężnego,
  • są zainteresowani zdywersyfikowanym i elastycznym portfelem gotówkowym oraz inwestycją o wysokiej płynności,
  • mają co najmniej 12-miesięczny horyzont inwestycyjny,
  • akceptują niskie ryzyko inwestycyjne.

Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym subfunduszu jest ochrona realnej wartości aktywów subfunduszu. Aktywa subfunduszu lokowane są głównie w instrumenty rynku pieniężnego oraz w inne dłużne papiery wartościowe, w przypadku których czas pozostający do wykupu nie przekracza jednego roku lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż rok.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria dłużne krótkoterminowe
Podkategoria dłużne krótkoterminowe uniwersalne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2015.12.16
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2016.01.09
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
1,01%
Opłata za wynik
5% nadwyżki zysku subfunduszu ponad zysk stopy odniesienia, która oparta jest na stawce 1,2-krotności WIBID3M. Miesięczny okres rozliczeniowy.
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron