Nawigacja okruszkowa
Widok zawartości stron

Jaki kapitał mogę zgromadzić?


Kalkulator ten wylicza kwotę kapitału jaki może zostać zgormadzony przy systematycznym inwestowaniu podanej kwoty i założonej równej stopie zwrotu.
Należy wpisać lub zaznaczyć:

  • kwotę miesięcznej wpłaty,
  • stopę zwrotu jaką inwestor planuje osiągnąć oraz
  • liczbę lat (lub miesięcy)  przez jaką będzie inwestował.
Widok zawartości stron

kwota miesięcznej wpłaty

roczna stopa zwrotu

okres inwestycji

Kapitał zgromadzony na koniec okresu

Widok zawartości stron

 

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania. Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które DM BOŚ S.A. udostępnia na stronie internetowej www.bossafund.pl

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Zastrzeżenia prawne

Udostępnione przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. narzędzia dedykowane są jedynie do bieżącego wsparcia technicznego i nie stanowią rekomendacji, ogólnej porady inwestycyjnej, usługi doradztwa inwestycyjnego, ani analizy inwestycyjnej czy analizy finansowej w rozumieniu przepisów dotyczących obrotu instrumentami finansowymi.

Symulacja wyliczona kalkulatorem udostępnionym przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. jest jedynie zaprogramowanym mechanizmem matematycznym, którego wynik jest jedynie informacją opartą na danych założonych przez inwestora, nie jest oparta na wynikach osiągniętych w przeszłości, nie odwołuje się do symulacji osiągniętych wyników w przyszłości, nie uwzględnia ryzyk związanych z jakimkolwiek funduszem inwestycyjnym ani możliwych wyników osiąganych przez jakikolwiek fundusz inwestycyjny, nie uwzględnia indywidualnej sytuacji udzielającego odpowiedzi to jest poziomu jego wiedzy, doświadczenia inwestycyjnego, sytuacji finansowej, celów inwestycyjnych oraz akceptowanego ryzyka. Kalkulator nie uwzględnia wszelkich opłat związanych z nabywaniem i odkupywaniem jednostek uczestnictwa ani należnych podatków.

Przed dokonaniem inwestycji w fundusze należy zapoznać się z odpowiednim prospektem informacyjnym zawierającym dane finansowe oraz czynniki ryzyka. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku inwestycji.

Podjęcie decyzji na podstawie udostępnionego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. narzędzia, następuje wyłącznie na ryzyko inwestującego i jego odpowiedzialność.

Widok zawartości stron

Jaką kwotę mogę pobierać?

Przejdź do Kalkulatora
Widok zawartości stron

Zaplanuj swoją inwestycje

Przejdź do Kalkulatora