Karta funduszu Karta funduszu

QUERCUS lev fundusz parasolowy

Skład portfela
Brak danych na temat składu portfela.
Zarządzający

Wojciech Zych, Krzysztof Grudzień, Arkadiusz Bebe

Wskaźniki
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności -4,97%
Zmienność rocznych stóp zwrotu +34,28%

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron