Widok zawartości stron
Widok zawartości stron
Lista artykułów

Wiadomości i analizy

Nowy fundusz w ofercie bossaFund

Szanowni Klienci, Uprzejmie informujemy, że dniem 13.09.2022 r. oferta funduszy inwestycyjnych otwartych dostępnych na platformie Bossafund.pl została poszerzona o ESALIENS Konserwatywny Plus , Subfundusz wchodzący w skład ESALIENS Parasol Zagraniczny Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjneg (...)

Skarbiec Krótkoterminowy zastąpi Skarbiec Konserwatywny Plus

Inwestycje w obligacje i papiery skarbowe o krótkim terminie wykupu będą wyróżnikiem strategii realizowanej w subfunduszu Skarbiec Krótkoterminowy, następcy subfunduszu Skarbiec Konserwatywny Plus. Skarbiec TFI zapowiada zmiany w polityce inwestycyjnej subfunduszu Skarbiec Konserwatywny Plus.
Widok zawartości stron
Widok zawartości stron
Widok zawartości stron
Widok zawartości stron

 

Informacja o ryzyku:

 

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania. Szczegółowe informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwym prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które DM BOŚ S.A. udostępnia na stronie internetowej www.bossafund.pl

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.