Widok zawartości stron
Widok zawartości stron
Lista artykułów

Wiadomości i analizy

Komentarz miesięczny Uniqa TFI - Sierpień 2021

Polska Najwyższy wzrost PKB w historii – w II kw. PKB wzrosło aż o 11,1% rdr i powróciło do poziomu przedpandemicznego; był to najwyższy wzrost odkąd GUS zaczął w 1995 r. publikować tego rodzaju dane. Początek III kw. trochę słabszy dla gospodarki – opublikowane przez GUS dane odnośnie pro (...)

Komentarz miesięczny Quercus – Sierpień 2021

QUERCUS Obligacji Skarbowych   Po dość udanych poprzednich miesiącach, sierpień przyniósł wzrost rentowności obligacji i straty dla posiadaczy funduszy opartych o dług skarbowy. Subfundusz QUERCUS Obligacji Skarbowych stracił 0,34%, ale nadal jest najlepszy wśród długoterminowych fundusz (...)

Sytuacja gospodarczo-rynkowa w sierpniu 2021 - Skarbiec TFI

Makroekonomiczne otoczenie rynków i strategia   Sierpień przyniósł dalsze zaskoczenia wzrostem inflacji w USA (deflator bazowy konsumpcji 3,6%, inflacja konsumencka 5,4%), Niemczech (3,9%), całej Europejskiej Unii Monetarnej (2,1%) i w Polsce (5,4%).
Widok zawartości stron
Widok zawartości stron
Widok zawartości stron
Widok zawartości stron

Informacje o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania. Szczegółowe informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwym prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które DM BOŚ S.A. udostępnia na stronie internetowej www.bossafund.pl Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa. Szczegółowe informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwym prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które dostępne są na stronie internetowej www.bossafund.pl Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.