Widok zawartości stron
Widok zawartości stron
Lista artykułów

Wiadomości i analizy

Komentarz rynkowy Zarządzających Rockbridge TFI, Maj 2024

  RYNEK DŁUGU Kwiecień był miesiącem istotnej przeceny na globalnych rynkach obligacji. Rentowności US Treasuries wzrosły o ponad 30 punktów bazowych, a niemieckich Bundów o około 20 punktów bazowych. Spadały również ceny papierów dłużnych w krajach EM.

QUERCUS TFI - Komentarze zarządzających

Komentarz do wyników QUERCUS Stabilny Kwiecień przyniósł nowy rekord wszechczasów na naszym krajowym rynku akcji na poziomie indeksu WIG. W samym kwietniu indeks WIG wzrósł o 2,2%, natomiast stopa zwrotu z Funduszu wyniosła w tym samym okresie +1,1%.

Polski rynek akcji w kwietniu 2024

Spokojny kwiecien na GPW. Miniony miesiac był na rynkach rozwinietych czasem lekkiego schłodzenia nastrojów. Wizja oddalajacych sie przez FED obnizek stóp procentowych, czy niepewnosc co do tempa wzrostu gospodarczego sprawiły, ze grupujacy najwieksze amerykanskie spółki indeks S&P500, jak i (...)
Widok zawartości stron
Widok zawartości stron
Widok zawartości stron
Widok zawartości stron

 

Informacja o ryzyku:

 

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania. Szczegółowe informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwym prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które DM BOŚ S.A. udostępnia na stronie internetowej www.bossafund.pl

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.