Widok zawartości stron
Widok zawartości stron
Lista artykułów

Wiadomości i analizy

Fundusze ESALIENS TFI w ofercie Bossafund

Szanowni Klienci, Uprzejmie informujemy, że oferta funduszy dostępnych na platformie Bossafund.pl została poszerzona o Fundusze Inwestycyjne Otwarte i Specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne Otwarte zarządzane przez ESALIENS TFI . ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielony (...)

Quercus TFI - komentarz miesięczny - Kwiecień 2022

QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy Nerwowość, która towarzyszy nam od kilku miesięcy utrzymała się również w kwietniu. Subfundusz QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy stracił 1,00%, a wynik od początku roku to -1,22%. Mimo nominalnej straty subfundusz nadal znajduje się w czołówce swojej grupy porównawcze (...)

Skarbiec TFI - Sytuacja gospodarczo-rynkowa w kwietniu 2022

  Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem miesięcznym od Skarbiec TFI.   W komentarzu kwiećnowym:   Makroekonomiczne otoczenie rynków i strategia - Grzegorz Zatryb   Zagraniczne rynki akcji - Tomasz Piotrowski   Polski rynek akcji - Łukasz (...)
Widok zawartości stron
Widok zawartości stron
Widok zawartości stron
Widok zawartości stron

Informacje o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania. Szczegółowe informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwym prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które DM BOŚ S.A. udostępnia na stronie internetowej www.bossafund.pl Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa. Szczegółowe informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwym prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które dostępne są na stronie internetowej www.bossafund.pl Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.