Widok zawartości stron
Widok zawartości stron
Lista artykułów

Wiadomości i analizy

List Prezesa MetLife TFI

Warszawa, 1 sierpnia 2022 r. Szanowni Państwo, Od 1 sierpnia 2022 r. MetLife TFI S.A. działa pod nazwą Nationale-Nederlanden TFI S.A. i posługuje się nowym logotypem. To, co ważne, zostaje bez zmian - zarówno dla naszych Partnerów biznesowych, jak i klientów.

Aviva i Allianz razem. Łączymy się, aby dać Ci więcej!

Szanowni Państwo, Grupa Allianz łączy się z Grupą Aviva w Polsce. W związku z tym od 2 lipca 2022 roku w Polsce marka Aviva zmieni się w Allianz. Grupa Allian z to jeden z wiodących ubezpieczycieli na świecie, obsługujący 126 mln klientów w ponad 70 krajach oraz jeden z największych za (...)

Fundusze ESALIENS TFI w ofercie Bossafund

Szanowni Klienci, Uprzejmie informujemy, że oferta funduszy dostępnych na platformie Bossafund.pl została poszerzona o Fundusze Inwestycyjne Otwarte i Specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne Otwarte zarządzane przez ESALIENS TFI . ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielony (...)
Widok zawartości stron
Widok zawartości stron
Widok zawartości stron
Widok zawartości stron

 

Informacja o ryzyku:


Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania. Szczegółowe informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwym prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które DM BOŚ S.A. udostępnia na stronie internetowej www.bossafund.pl

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.