Widok zawartości stron
Widok zawartości stron
Lista artykułów

Wiadomości i analizy

Skarbiec TFI - Sytuacja gospodarczo-rynkowa w listopadzie 2021

Akcje zagraniczne Listopad był miesiącem o dwóch obliczach. Pierwsze trzy tygodnia minionego miesiąca przyniosły globalnym inwestorom kontynuację trendu wzrostowego, która mogliśmy obserwować w październiku. Dopiero w ostatnim tygodniu listopada doszło do zmiany nastawienia inwestorów do rynkó (...)

TFI ALLIANZ POLSKA - komentarz miesięczny Listopad 2021

RYNKI AKCJI ŚWIAT W listopadzie ceny akcji spadły. Akcje notowane w krajach rozwiniętych, reprezentowane przez indeks MSCI World, zniżkowały o 2,3%; w krajach rozwijających się spadki były głębsze: MSCI Emerging Markets zakończył miesiąc niżej o 4,1% .

Quercus TFI - komentarz miesięczny - Listopad 2021

Rynki finansowe na świecie Relatywnie niewielkie spadki szerokiego indeksu S&P 500 maskują głębokie przetasowania, które miały miejsce w poszczególnych sektorach rynku. Do wygranych ostatniego miesiąca bez wątpienia można zaliczyć największe spółki technologiczne.

Gospodarka i rynki finansowe w otoczeniu wysokiej inflacji

Inflacja w październiku wyniosła w Polsce 6,8%, zarówno w obszarze towarów, jak i usług Polska gospodarka jest w bardzo dobrej kondycji - wzrost PKB za III kwartał wyniósł 5,1% rok do roku Stopy procentowe pozostają na świecie niskie pomimo stopniowego zacieśniania poli (...)
Widok zawartości stron
Widok zawartości stron
Widok zawartości stron
Widok zawartości stron

Informacje o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania. Szczegółowe informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwym prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które DM BOŚ S.A. udostępnia na stronie internetowej www.bossafund.pl Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa. Szczegółowe informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwym prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które dostępne są na stronie internetowej www.bossafund.pl Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.