Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

INVESTOR Zrównoważony fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 840,40
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 775,52/833,41
Stopa zwrotu od początku działalności +733,41%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +24,41%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +26,29%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +47,47%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +95,38%
Wartość aktywów 875 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.11
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.11
Rekomendowany okres inwestycji inwestycja średnioterminowa

Profil Inwestora

Fundusz rekomendowany jest inwestorom nastawionym na długi horyzont czasowy inwestycji i akceptujących podwyższone ryzyko inwestycyjne, przy jednoczesnej możliwości osiągnięcia wysokiej stopy zwrotu.

Polityka inwestycyjna

Od 40% do 65% wartości aktywów lokowane jest w akcje i instrumenty oparte o akcje głównie polskich emitentów. Fundusz może inwestować w akcje małych, średnich i dużych spółek. Pozostała część aktywów lokowana jest w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria mieszane
Podkategoria mieszane zrównoważone
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki
Minimalna pierwsza wpłata 50,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,62%
Opłata za wynik
nie dotyczy
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron