Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

INVESTOR Oszczędnościowy fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 261,52
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 260,19/261,05
Stopa zwrotu od początku działalności +161,05%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +0,40%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +2,70%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +8,10%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +12,32%
Wartość aktywów 3 mld
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.01
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.01
Rekomendowany okres inwestycji inwestycja krótkoterminowa

Profil Inwestora

Fundusz polecany jest inwestorom ceniącym przede wszystkim bezpieczeństwo i płynność inwestycji przy jednoczesnej możliwości osiągnięcia stopy zwrotu powyżej rentowności lokat bankowych.

Polityka inwestycyjna

Nie mniej niż 80% wartości aktywów lokowane jest w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe, których termin zapadalności lub okres odsetkowy nie przekracza jednego roku.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria dłużne krótkoterminowe
Podkategoria dłużne krótkoterminowe uniwersalne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki
Minimalna pierwsza wpłata 50,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
0,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
0,91%
Opłata za wynik
0,20%
Opłata za wynik pobrana w 2019 roku. Towarzystwo może pobierać opłatę od zysku osiągniętego przez Subfundusz, jeżeli jego wysokość przekroczy poziom referencyjny tj. 110% 6-miesięcznej stawki WIBID.
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron