Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

INVESTOR Zabezpieczenia Emerytalnego - wiadomości fundusz parasolowy

123... 13

Zainwestuj w subfundusze od lat nagradzane za wyniki inwestycyjne

"Nasze fundusze mieszane to idealne rozwiązanie dla inwestorów chcących efektywnie pomnażać oszczędności. W zależności od preferencji dotyczących oczekiwanej stopy zwrotu mogą wybrać pomiędzy Investor Zabezpieczenia Emerytalnego i Investor Zrównoważony –subfunduszami o potwierdzonej wynikami renomie i najwyższej ocenie ekspertów."

Zbigniew Wójtowicz,
prezes zarządu Investors TFI


Szukasz zysku wyższego niż z obligacji, a obawiasz się zmienności funduszy akcji? Wybierz Investor Zrównoważony lub Investor Zabezpieczenia Emerytalnego. Dobrze dobrana kombinacja akcji i obligacji od lat zapewnia im nagrody i wyróżnienia za wyniki inwestycyjne.

Efektywne rozwiązania

Investor Zrównoważony i Investor Zabezpieczenia Emertytalnego część środków lokują w akcjach spółek giełdowych, a część w obligacjach i instrumentach rynku pieniężnego. Takie połączenie ma w dłuższym terminie zapewnić stopę zwrotu wyższą niż z funduszy obligacji, a jednocześnie ograniczyć zmienność charakterystyczną dla funduszy akcji.

Właściwa selekcja

Inwestujemy w spółki, a nie w akcje. W naturalny sposób nie wszystkie przedsiębiorstwa jednakowo wykorzystują posiadane zasoby czy też okazje rynkowe. Podstawą strategii naszych subfunduszy jest analiza rynku i wybór spółek o najlepszych perspektywach, rosnących najszybciej w określonych fazach cyklu gospodarczego.

Dywersyfikacja

Wybieramy nie tylko najlepsze polskie przedsiębiorstwa, ale również firmy notowane na innych rynkach. Dzięki nim w naszych aktywach znajdują się spółki z sektorów wzrostowych nieobecnych na warszawskiej giełdzie, jak również przedsiębiorstwa globalne, bardziej odporne na zawirowania na rynkach lokalnych.

Konsekwencja w działaniu

Utrzymujemy regularny kontakt ze spółkami, w które zainwestowaliśmy. To właśnie na podstawie oceny pracy zarządu i skuteczności realizacji strategii weryfikujemy firmy z naszego portfela. Uważamy, że dobrze zarządzane spółki z przemyślaną strategią przyniosą zysk bez względu na krótkoterminowe wahania koniunktury.

Subfundusze doceniane przez specjalistów

Skuteczność naszych subfunduszy potwierdzają osiągane wyniki oraz fakt, że zarówno Investor Zrównoważony, jak i Investor Zabezpieczenia Emerytalnego mają najwyższy rating przyznawany przez Analizy Online na podstawie nie tylko wypracowanego zysku, ale również jego powtarzalności.

Investor Zrównoważony

  • Alfa 2013 dla najlepszego funduszu zrównoważonego
  • Złoty Portfel 2013 – najwyższa stopa zwrotu w kategorii funduszy zrównoważonych
  • Alfa 2014 dla najlepszego funduszu zrównoważonego
  • Złoty Portfel 2015 – najwyższa stopa zwrotu w kategorii funduszy zrównoważonych
  • Alfa 2015 – wyróżnienie w kategorii najlepszy fundusz zrównoważony
  • Złoty Portfel 2016 – najwyższa stopa zwrotu w kategorii funduszy zrównoważonych

Investor Zabezpieczenia Emerytalnego

  • Alfa 2013 dla najlepszego funduszu stabilnego wzrostu
  • Alfa 2014 dla najlepszego funduszu stabilnego wzrostu
  • Alfa 2015 – wyróżnienie w kategorii najlepszy fundusz stabilnego wzrostu
  • Alfa 2016 dla najlepszego funduszu stabilnego wzrostu

Postaw na specjalistów

Dzięki dobrym wynikom naszych subfunduszy Investors TFI od lat jest w ścisłej czołówce krajowych towarzystw funduszy inwestycyjnych. W 2017 r. Investors TFI po raz drugi otrzymało tytuł „Najlepsze TFI" przyznany przez Gazetę Parkiet. W 2016 r. uplasowaliśmy się na pierwszym miejscu w rankingu Rzeczpospolitej, a w 2015 i 2016 r. w gronie 3 najlepszych TFI w rankingu Analiz Online.

 

Zobacz kartę subfunduszu Investor Zrównoważony >>
 

Zobacz kartę subfunduszu Investor Zabezpieczenia Emerytalnego >>

 

Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest podmiotem prowadzącym działalność na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego udzielonego decyzją nr DFI/W/4034-30/1N-1-3432/05 z dnia 12 lipca 2005 r. w zakresie tworzenia funduszy inwestycyjnych i zarządzania nimi oraz zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter reklamowy. Opracowany został przez Investors TFI S.A. w związku z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. Przy sporządzeniu materiału oparto się na informacjach pozyskanych z powszechnie dostępnych i uznanych za wiarygodne źródeł, dokładając należytej staranności, aby informacje zamieszczone w niniejszym materiale były miarodajne i rzetelne, niemniej jednak nie można zagwarantować ich poprawności, kompletności i aktualności. Wnioski wyciągnięte na podstawie przedstawionych informacji nie powinny stanowić samodzielnej podstawy jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w jednostki uczestnictwa funduszy. Decyzje inwestycyjne co do inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane w oparciu o informacje obejmujące w szczególności: opis czynników ryzyka, zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa, tabelę opłat manipulacyjnych oraz szczegółowe informacje podatkowe zawarte w Prospekcie Informacyjnym funduszu dostępnym w punktach dystrybucji funduszu, w siedzibie Investors TFI S.A. oraz na stronie investors.pl.

Dotychczasowe wyniki funduszy inwestycyjnych są wynikami osiągniętymi w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Investors TFI S.A. ani zarządzane przez nie fundusze nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych funduszy. Przedstawiony wynik funduszu nie jest tożsamy z wynikiem inwestycyjnym uczestnika funduszu, gdyż nie uwzględnia pobieranej opłaty manipulacyjnej i podatków. Przy nabyciu jednostek uczestnictwa funduszy pobierana jest opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Prospekcie Informacyjnym funduszu. Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszy obciążone są podatkiem od dochodów kapitałowych, na podstawie Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz.U. z 2012361 z późn. zm.). Wartość jednostek uczestnictwa może cechować się dużą zmiennością, w związku z czym uczestnik funduszu powinien liczyć się z możliwością utraty części wpłaconego kapitału.

Nagrody Alfa – przyznana przez Analizy Online, zgodnie z przyjętymi głównymi faktami i założeniami, w tym przynależnością do grup porównawczych oraz źródłami informacji wykorzystanymi do porównania przez Analizy Online, www.analizy.pl Nagroda Analiz Online w kategoriach - najlepszy fundusz zarównoważony oraz najlepszy fundusz stabilnego wzrostu.

Nagroda Złoty Portfel – przyznana przez Gazetę Parkiet za najwyższą stopę zwrotu Investor Zrównoważony osiągniętą w 2013 i 2015 r., zgodnie z przyjętymi głównymi faktami i założeniami, w tym przynależnością do grup porównawczych oraz źródłami informacji wykorzystanymi do porównania.

autor: Investors TFI
Widok zawartości stron

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron