Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

INVESTOR Obligacji Korporacyjnych fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 102,58
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 101,40/102,55
Stopa zwrotu od początku działalności +2,50%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -3,05%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -2,78%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +0,40%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +2,59%
Wartość aktywów 10 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.11
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.11
Rekomendowany okres inwestycji min. 2 lata

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje środki w nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego i nieskarbowe dłużne papiery wartościowe oraz jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych krajowych i tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, których cel inwestycyjny zakłada osiąganie wzrostu aktywów na rynkach dłużnych papierów wartościowych. Przez nieskarbowe papiery rozumie się instrumenty emitowane przez podmioty inne niż Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwo członkowskie, lub należące do OECD czy międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest RP . Działalność Subfunduszu jest prowadzona zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych. Udział lokat wskazanych powyżej w aktywach Subfunduszu może wynosić minimum 70%.

Przy doborze dłużnych papierów wartościowych oraz instrumentów rynku pieniężnego kierujemy się głównie oceną sytuacji gospodarczej w kraju, poziomem stóp procentowych, inflacją, możliwością wzrostu ceny papierów oraz ryzykiem płynności emitentów. Szczegółowy opis kryteriów doboru lokat Subfunduszu znajduje się w rozdziale III M pkt 12 Prospektu Informacyjnego Funduszu.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria dłużne
Podkategoria dłużne korporacyjne
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2015.03.16
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 99,99 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 50,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
0,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
2,37%
Opłata za wynik
1,07%
25% od zysku ponad benchmark
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron