Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

INVESTOR Akumulacji Kapitału fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 102,06
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 101,34/103,63
Stopa zwrotu od początku działalności +2,83%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +0,11%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +3,28%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +0,58%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +2,89%
Wartość aktywów 4 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2021.04
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2021.04
Rekomendowany okres inwestycji minimum 3 lata

Profil Inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

  • konserwatywnych, chcących akumulować oszczędności korzystając z rozwiązania pozwalającego w pewnym stopniu wykorzystać długoterminowy potencjał rynku akcji oraz metali szlachetnych, ale ograniczyć skutki ich krótkoterminowej zmienności dzięki dominującemu udziałowi papierów dłużnych w portfelu inwestycyjnym,
  • o średnim lub długim horyzoncie inwestycyjnym (minimum 3 lata) i akceptujących ryzyko inwestycyjne związane z inwestowaniem w akcje i obligacje przedsiębiorstw,
  • chcących uzupełnić portfel bazujący na funduszach płynnościowych o rozwiązania mające długoterminowo wyższy potencjał zysku.

Polityka inwestycyjna

Wysoki (80%) minimalny udział w portfelu subfunduszu instrumentów dłużnych ma zapewnić możliwie niską zmienność wyceny. Źródłem dodatkowych zysków mogą być inne składniki portfela, a w szczególności akcje, a także instrumenty odzwierciedlające koniunkturę na rynku złota i innych metali szlachetnych. Łączny udział w portfelu akcji oraz instrumentów finansowych bazujących na wycenie metali szlachetnych nie przekroczy 20%.

Polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie większości środków subfunduszu w obligacje emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, jak również w obligacje państw członkowskich Unii Europejskiej, obligacje samorządowe, papiery dłużne banków, listy zastawne. Uzupełnieniem portfela są obligacje korporacyjne emitowane przez przedsiębiorstwa spełniające warunek odpowiedniej wiarygodności kredytowej oraz obligacje skarbowe krajów z rynków wschodzących.

Maksymalny udział akcji w portfelu subfunduszu wynosi 20%. Źródłem ponadprzeciętnych wyników w tym segmencie portfela ma być bazujący na analizie fundamentalnej wybór spółek na podstawie oceny kompetencji zarządu, przewag konkurencyjnych przedsiębiorstwa oraz potencjału do długoterminowego wzrostu wyceny. Oprócz selekcji dokonywanej pośród spółek notowanych na giełdzie warszawskiej, część środków inwestowana jest na giełdach krajów Europy Zachodniej oraz USA. Pozwala to dywersyfikować aktywa subfunduszu i inwestować w spółki z atrakcyjnych sektorów, które nie są reprezentowane na polskiej giełdzie, jak również redukować ekspozycję na ryzyko przy jednoczesnym podniesieniu płynności portfela.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria mieszane
Podkategoria mieszane ochrony kapitału
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2015.03.16
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 99,99 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 50,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
1,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
1,00%
Opłata za wynik
0,0%
TFI podjęło decyzję o niepobieraniu opłaty za wyniki począwszy od dnia 11 lutego 2021 r.
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron