Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

NN Obligacji fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 354,52
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 351,02/352,78
Stopa zwrotu od początku działalności +252,47%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +7,88%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +7,88%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +17,23%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +24,69%
Wartość aktywów 2 mld
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.12
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.12
Rekomendowany okres inwestycji minimum 1 rok

Profil Inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planują oszczędzanie przez okres co najmniej 2 lat, oczekują zysków porównywalnych z zyskami z depozytów bankowych oraz nie akceptują ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje i akceptują umiarkowane ryzyko związane z inwestycjami aktywów Subfunduszu w długoterminowe dłużne instrumenty finansowe.

Polityka inwestycyjna

Fundusz dąży do wzrostu wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości jego lokat. Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w dłużne instrumenty finansowe o średnim i długim terminie zapadalności oraz o niskim ryzyku kredytowym. Minimum 50% aktywów stanowią instrumenty dłużne emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa. Zarządzając Funduszem wybieramy instrumenty dłużne, które pozwalają na wzrost wartości aktywów przy niskim ryzyku inwestycyjnym. W tym celu koncentrujemy się na analizie atrakcyjności instrumentów dłużnych o różnych terminach zapadalności, zmianach stóp procentowych, ryzyku kredytowym emitentów oraz wpływie inwestycji na średni okres do wykupu portfela inwestycyjnego.
Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria dłużne
Podkategoria dłużne skarbowe
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 1999.02.25
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2016.09.12
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
1,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
1,25%
Opłata za wynik
0,0%
Maksymalnie 20% od różnicy między wzrostem Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na j.u. a wzrostem wartości wskaźnika referencyjnego G0PL w skali roku.
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron