Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

GOLDMAN SACHS Krótkoterminowych Obligacji - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2008 0,00% 0,00% +0,33% -1,23% -0,61% -0,77% +0,95% -1,33%
2009 -0,79% -1,27% +0,37% +2,39% +1,06% -0,22% +1,59% +1,14% +0,91% -0,78% +0,61% +1,32% +6,46%
2010 -1,49% -0,33% +1,45% -0,93% -1,08% -0,19% +1,05% -0,77% +0,95% +0,90% -1,27% +0,91% -0,86%
2011 +1,44% +0,64% -0,86% +0,73% -0,75% -0,13% -1,45% -2,31% -0,07% +1,10% +0,16% -0,10% -1,66%
2012 +0,56% +0,59% -0,07% -0,77% -0,50% +0,87% +0,30% +1,22% -0,05% +0,74% +1,05% +0,68% +4,70%
2013 +1,64% -0,95% +0,06% +1,45% +1,62% -2,35% +1,53% -0,18% +1,35% +1,84% +0,34% +0,03% +6,48%
2014 -0,53% +0,96% +0,24% +0,70% +0,82% +0,88% +0,01% +0,54% -0,01% +0,49% +0,56% -0,30% +4,44%
2015 +0,57% +0,35% +0,17% +0,15% +0,15% -0,25% +0,19% -0,49% -0,32% +0,54% +0,03% -0,17% +0,91%
2016 -0,06% +0,34% +0,69% +0,49% +0,07% +0,16% +0,24% +0,74% -0,11% +0,11% -0,75% +0,46% +2,40%
2017 +0,54% +0,52% +0,29% +0,27% +0,32% +0,10% +0,27% +0,31% +0,24% +0,35% +0,37% +0,35% +3,99%
2018 +0,15% +0,17% +0,12% +0,08% +0,11% +0,23% +0,20% -0,49% +0,04% +0,16% -0,04% +0,31% +1,05%
2019 +0,19% +0,06% +0,36% +0,24% +0,51% +0,66% +0,57% +0,13% +0,37% +0,55% -0,01% +0,50% +4,19%
2020 +0,86% +0,51% -0,39% +0,55% +0,42% +0,44% +0,32% +0,27% +0,04% +0,22% +0,55% +0,25% +4,12%
2021 +0,33% +0,33% +0,28% +0,02% -0,24% +0,01% +0,21% -0,27% +0,26% -0,47% -0,39% -0,23% -0,16%
2022 +0,06% -0,09% -0,56% -0,91% +0,46% -0,19% +1,59% -0,13% -0,31% -1,19% +2,12% +1,60% +2,42%
2023 +1,96% -0,01% +0,97% +0,74% +0,56% +0,66% +0,63% +0,30% +0,39% +0,45% +0,72% +1,23% +8,94%
2024 +0,84% +0,52% +0,37% +0,40% +0,51% +0,47% +3,14%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +2,49%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,25%
Miesięczna zmienność +0,72%
VAR99 -1,92%
Maksymalna miesięczna strata -2,35%
Maksymalny miesięczny zysk +2,39%
Beta (do WIG20) +0,05
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -4,78%
Procent mies. ze stratą +28,50%
Wskaźnik Sharpe'a +1,21
Wskaźnik CALMAR +0,63
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +61,38%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +3,14%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +7,03%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +14,06%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +22,15%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +37,10%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +3,02%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +4,49%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +4,09%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +3,19%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron