Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

PZU Akcji Małych i Średnich Spółek fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 37,81
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 35,71/37,70
Stopa zwrotu od początku działalności -27,05%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -3,72%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -6,53%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -37,90%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -24,32%
Wartość aktywów 50 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.06
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.06
Rekomendowany okres inwestycji min. 5 lat

Profil Inwestora

Subfundusz jest adresowany do inwestorów, którzy:

  • oczekują wysokiego zwrotu z inwestycji w dłuższym terminie;
  • są w stanie zaakceptować ryzyko znacznych wahań wartości jednostki uczestnictwa, związanych ze zmianą kursów akcji na giełdzie;
  • są zainteresowane korzystną dywersyfikacją swoich oszczędności.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz lokuje nie mniej niż 70% aktywów przede wszystkim w akcje małych i średnich spółek notowanych na GPW w Warszawie, które nie  wchodzą w skład indeksu WIG 20.

Portfel inwestycyjny Subfunduszu uzupełniany może być akcjami małych i średnich spółek notowanych na rynkach zagranicznych. Część portfela lokowana w aktywa inne niż akcje, inwestowana jest przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.

Lokaty Subfunduszu mogą być denominowane w walutach obcych, jednak nie mogą stanowić więcej niż 35% lokat Subfunduszu.

Zarządzający dokonuje doboru akcji do portfela lokat Subfunduszu w oparciu o analizę fundamentalną, poszukując papierów wartościowych o jak  najwyższej oczekiwanej stopie zwrotu, przy jednoczesnym ograniczaniu ryzyka inwestycyjnego.

Wszystkie przychody i zyski Subfunduszu są reinwestowane.

W celu ograniczenia ryzyka walutowego oraz ryzyka stopy procentowej a także w celu sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfundusz może stosować szczególne techniki zarządzania aktywami takie jak  hedging pod warunkiem, że są one zgodne z celem inwestycyjnym Subfunduszu. Stosowanie tych technik realizowane jest poprzez zawieranie umów mających za przedmiot instrumenty pochodne.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji małych i średnich spółek
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2006.09.29
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 50,03 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,14%
Opłata za wynik
0,00%
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron