Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

QUERCUS lev fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 43,88
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 40,64/47,39
Stopa zwrotu od początku działalności -53,64%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -28,91%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -28,91%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -47,15%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -12,23%
Wartość aktywów 104 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.12
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.12
Rekomendowany okres inwestycji

Profil Inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planują inwestowanie długoterminowe (przez okres co najmniej 3 lat), oczekują wysokich zysków oraz akceptują bardzo wysokie ryzyko. Subfundusz przeznaczony jest również dla inwestorów, którzy planują zabezpieczanie pozycji, którą posiadają w innych produktach finansowych lub dokonujących krótko - lub średnioterminowych inwestycji o charakterze spekulacyjnym.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz, przy dokonywaniu lokat Aktywów, stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne określone w Ustawie dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego. W celu odwzorowania zmian indeksu WIG20lev Aktywa Subfunduszu są inwestowane przede wszystkim w kontrakty terminowe na indeks WIG20, dowolnej serii – Subfundusz zajmuje długą pozycję w kontraktach terminowych na indeks WIG20. Część Aktywów Subfunduszu, która nie jest wykorzystana do inwestowania w kontrakty terminowe, tj. nie będzie złożona jako depozyt zabezpieczający, jest inwestowana w Instrumenty Dłużne, a także w inne instrumenty finansowe. Ponadto, w celu osiągnięcia dodatkowych przychodów Aktywa Subfunduszu mogą być również w ograniczonym zakresie inwestowane w Instrumenty Akcyjne – lokaty te będą dokonywane w sytuacji dużego prawdopodobieństwa osiągnięcia zysku z danej lokaty lub możliwości dokonania arbitrażu, w zakresie akcji spółek wchodzących w skład indeksu WIG20.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcyjny indeksowy
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2010.05.28
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki
Minimalna pierwsza wpłata 200000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 1,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
3,80%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,62%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron