Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

SKARBIEC Małych i Średnich Spółek fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 255,67
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 241,58/262,98
Stopa zwrotu od początku działalności +158,18%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +23,46%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +55,18%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +37,26%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +176,42%
Wartość aktywów 431 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2024.05
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2024.05
Rekomendowany okres inwestycji min. 5 lat

Profil Inwestora

Skarbiec Małych i Średnich Spółek pozytywnie wyróżnia się na tle swojej grupy. Świadczą o tym zarówno jego notowania, jak i liczne branżowe nagrody. Skarbiec Małych i Średnich Spółek zdobywał trzy razy z rzędu nagrody ALFA 2018, 2019 i 2020 roku w kategorii najlepszy fundusz akcji małych i średnich spółek. W 2021 roku Skarbiec Małych i Średnich Spółek został natomiast zdobywcą Złotego Portfela w kategorii najlepszy fundusz akcji polskich.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich spółek jest portfelem skoncentrowanym, obejmującym ok. 30-40 spółek, przede wszystkim wchodzących w skład indeksów mWIG40 i sWIG80. Nasi eksperci dokonują selektywnego wyboru ograniczonej liczby spółek, które w największym stopniu korzystają z ożywienia gospodarczego. Dobierane przez nich spółki działają w sektorach, gdzie potencjał wzrostu jest największy. Eksperci Skarbca TFI przy budowie portfela biorą pod uwagę 4 filary:

  • spółki innowacyjne o globalnym zasięgu sprzedaży,
  • liderzy w swoich sektorach,
  • ekspozycja na rosnącą siłę nabywczą polskiego konsumenta,
  • podmioty, mogące być celem przejęć.

Preferowane są spółki prywatne, ze względu na często bardziej efektywnie zarządzanie, jak również dłuższy staż menedżerów zarządzających. Polityka inwestycyjna w przypadku subfunduszu Skarbiec Małych i Średnich Spółek bazuje na analizie fundamentalnej. Realizowana strategia inwestycyjna charakteryzuje się istotnymi odchyleniami od benchmarku. Wyróżnikiem funduszu jest także wysoka waga przypisywana płynności walorów nabywanych do portfela. Jest to niezwykle ważne w momentach, gdy następuje osłabienie sentymentu lub pojawiają się nagłe korekty bądź okazje rynkowe.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2007.06.20
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Początkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
2,32%
Opłata za wynik
2,00% wartości twojej inwestycji rocznie. Podana wartość stanowi symulację średniej rocznej wartości wynagrodzenia zmiennego.
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron