Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

SKARBIEC Nowej Generacji fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 263,47
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 236,54/265,19
Stopa zwrotu od początku działalności +145,67%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +7,04%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +25,60%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -10,62%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +13,65%
Wartość aktywów 49 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2024.04
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2024.04
Rekomendowany okres inwestycji min. 5 lat

Profil Inwestora

Subfundusz Skarbiec Nowej Generacji możemy zarekomendować inwestorom szukającym funduszu inwestującego przede wszystkim w akcje spółek o profilu biznesowym i wynikach powiązanych z globalnymi trendami społecznymi. Inwestorzy muszą przy tym zdawać sobie sprawę z wysokiego ryzyka wiążącego się z inwestycją w subfundusz.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz Skarbiec Nowej Generacji jest funduszem tematycznym, który w 100% bazuje na selekcji przeprowadzanej zgodnie z przewodnim tematem trendów społecznych oraz wszystkich spółek, które skorzystają z tych przemian. Przez spółki o profilu biznesowym oraz wynikach powiązanych z globalnymi trendami społecznymi należy rozumieć takie podmioty, których produkty i usługi stanowią odpowiedź na potrzeby tej części społeczeństwa o rosnącej liczebności oraz których oferta adresuje problemy wynikające z ubytku innych grup społecznych.

Cechą charakterystyczną dla subfunduszu Skarbiec Nowej Generacji jest stosowanie strategii alokacji aktywów. Zakłada ona, że udział części akcyjnej wynosi przynajmniej 66% wszystkich aktywów subfunduszu. Wiąże się to z tym, że akcje oraz inne instrumentu o wysokim ryzyku inwestycyjnym będą wchodzić w skład portfela inwestycyjnego subfunduszu nawet w okresach dekoniunktury na rynku. Warto zaznaczyć również, że subfundusz Skarbiec Nowej Generacji odznacza się cechami typowego produktu akcyjnego, permanentnie zainwestowanego.

Do 34% aktywów subfunduszu stanowić mogą instrumenty dłużne, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i depozyty bankowe.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2008.01.03
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2015.10.14
Początkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
2,62%
Opłata za wynik
0,00% wartości twojej inwestycji rocznie. Podana wartość stanowi symulację średniej rocznej wartości wynagrodzenia zmiennego.
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron