Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

SKARBIEC Nowej Generacji fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN)
Cena jednostki min/max 1M (PLN)
Stopa zwrotu od początku działalności
Stopa zwrotu (bieżący rok)
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy)
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata)
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat)
Wartość aktywów 46 mln
Rating
Data aktualizacji oceny
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka
Rekomendowany okres inwestycji minimum 3-4 lata

Profil Inwestora

Subfundusz rekomendowany jest inwestorom:

  • zainteresowanym ograniczeniem wysokiego ryzyka dzięki szerokiej dywersyfikacji geograficznej;
  • oczekującym profesjonalnego zarządzania zainwestowanymi środkami;
  • akceptującym znaczne ryzyko związane z inwestycjami powierzonych środków na rynkach akcji.

Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 2-3 lat.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz lokuje środki przede wszystkim w udziałowe papiery wartościowe, w tym głownie akcje małych i średnich spółek notowanych na rynkach regulowanych i zorganizowanych (co najmniej 66% wartości aktywów netto Subfunduszu).

Subfundusz będzie inwestował również w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, w tym jednostki uczestnictwa subfunduszy w funduszach inwestycyjnych otwartych, oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne i zagraniczne instytucje wspólnego inwestowania, które zostały zaklasyfikowane do kategorii funduszy (subfunduszy) inwestujących w małe i średnie spółki.

Czynnikami branymi pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w zakresie doboru lokat w akcje będą w szczególności sytuacja fundamentalna emitenta, prognozowane wyniki finansowe, potencjał wzrostu branży, jak również sytuacja makroekonomiczna kraju emitenta oraz sytuacja techniczna na rynku akcji.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2008.01.03
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2015.10.14
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
4,05%
Opłata za wynik
Opłata pobrana w 2019 r.: 2,81%
25% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark. Okresami rozliczeniowymi są kalendarzowe okresy kwartalne.
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron