Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

SKARBIEC Globalny Małych i Średnich Spółek fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 184,55
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 166,12/187,88
Stopa zwrotu od początku działalności +73,26%
Stopa zwrotu (bieżący rok)
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -11,01%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +20,87%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +28,09%
Wartość aktywów 49 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2018.12
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2018.12
Rekomendowany okres inwestycji minimum 3-4 lata
Profil Inwestora

Subfundusz rekomendowany jest inwestorom:

  • zainteresowanym ograniczeniem wysokiego ryzyka dzięki szerokiej dywersyfikacji geograficznej;
  • oczekującym profesjonalnego zarządzania zainwestowanymi środkami;
  • akceptującym znaczne ryzyko związane z inwestycjami powierzonych środków na rynkach akcji.

Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 2-3 lat.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek inwestuje w starannie wybrane spółki z całego świata, cechujące się średnią lub niską kapitalizacją. Polityka inwestycyjna bazuje na analizie fundamentalnej. W portfelu znajdują się akcje firm, które charakteryzuje wysoka dynamika rozwoju. Wiele z nich działa w najbardziej innowacyjnych sektorach dzięki czemu w największym stopniu korzystają z szybkiego wzrostu konsumpcji i udziału wysokich technologii. Subfundusz inwestuje przede wszystkim w akcje małych i średnich spółek notowanych na rynkach rozwiniętych, głównie w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej. Portfel w niewielkim stopniu uzupełniany jest o walory szczególnie dynamicznych firm z rynków wschodzących. Zdecydowana większość portfela zabezpieczona jest przed ryzykiem kursowym. Subfundusz lokuje co najmniej 66% wartości aktywów netto Subfunduszu w udziałowe papiery wartościowe.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji małych i średnich spółek
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2008.01.03
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2015.10.14
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,50%
Opłata za wynik
Opłata pobrana w 2017 r.: 1,97%
25% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark (100% indeks MSCI EM Europe, pomniejszony o koszt wynagrodzenia stałego za zarządzanie Subfunduszem).
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron