Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

SKARBIEC Top Brands fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 273,15
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 246,15/277,48
Stopa zwrotu od początku działalności +173,15%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +33,70%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +35,73%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +59,97%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +115,74%
Wartość aktywów 61 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.11
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.11
Rekomendowany okres inwestycji min. 3-4 lata

Profil Inwestora

Subfundusz rekomendowany jest inwestorom:

  • oczekującym ponadprzeciętnego zysku z inwestycji (wyższego niż oferowany przez fundusze zrównoważone);
  • nastawionym na długoterminowe oszczędzanie;
  • akceptującym wysokie i zmienne ryzyko inwestycyjne.

Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 3-4 lat.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz będzie dążył do realizacji celu inwestycyjnego przede wszystkim poprzez inwestowanie w udziałowe papiery wartościowe, w tym głownie akcje spółek, osiągających istotną przewagę konkurencyjną i kreujące wartość dla akcjonariuszy poprzez budowanie i utrwalanie silnej marki. Produkty i usługi spółek będą w dużej mierze charakteryzować się wysokim stopniem lojalności klientów, a marka oraz inne wartości niematerialne lub prawne konsekwentnie zapewniać będą im uprzywilejowaną pozycję na rynku (m.in. poprzez patenty i prawa autorskie, technologię, czy unikalne metody dystrybucji itp.).
Subfundusz będzie inwestować w spółki oferujące potencjał wysokiego zwrotu na zainwestowanym kapitale oraz znacznych przepływów pieniężnych pozwalające na finansowanie ekspansji i rozwoju spółki.

Subfundusz inwestuje co najmniej 66% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w akcje i inne udziałowe papiery wartościowe, w tym przede wszystkim w akcje i udziałowe papiery wartościowe spółek osiągających istotną przewagę konkurencyjną i kreujące wartość dla akcjonariuszy poprzez budowanie i utrwalanie silnej marki.
Inwestycje w instrumenty dłużne, instrumenty pochodne oraz tytuły uczestnictwa funduszy krajowych i zagranicznych mogą stanowić do 34% aktywów Subfunduszu.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2014.02.26
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
4,01%
Opłata za wynik
Opłata pobrana w 2019 r.: 4,19%
25% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark. Okresami rozliczeniowymi są kalendarzowe okresy kwartalne.
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron