Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

SKARBIEC Top Brands fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 262,77
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 271,17/277,81
Stopa zwrotu od początku działalności +174,84%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +5,82%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +14,89%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -8,48%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +37,79%
Wartość aktywów 88 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2024.06
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2024.06
Rekomendowany okres inwestycji min. 5 lat

Profil Inwestora

Skarbiec Top Brands rekomendujemy inwestorom zainteresowanym osiągnięciem zysków poprzez inwestowanie w akcje spółek osiągających istotną przewagę konkurencyjną. Uczestnicy tego subfunduszu chcą wykorzystać potencjał spółek adresujących trendy u nowoczesnego konsumenta. Subfundusz Skarbiec Top Brands to produkt inwestycyjny skierowany do inwestorów, których celem jest długoterminowe oszczędzanie przy wykorzystaniu potencjału wzrostowego akcji, a także ponadprzeciętny zysk. Muszą oni jednak akceptować wysokie ryzyko inwestycyjne 5 na 7 w skali KID oraz mieć świadomość braku gwarancji zysku.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz Skarbiec Top Brands oferowany przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych Skarbiec TFI inwestuje w akcje spółek, które mają światową rozpoznawalność i zdobywają znaczącą przewagę nad konkurencją. Dzięki budowaniu i utrwalaniu tej przewagi subfundusz kreuje wartość dla akcjonariuszy. Subfundusz Skarbiec Top Brands jest aktywnie zarządzanym funduszem, który bazuje na selektywnym doborze spółek o globalnym zasięgu na podstawie analizy fundamentalnej. W portfelu inwestycyjnym znajdują się walory kilkudziesięciu dokładnie wyselekcjonowanych spółek. Posiadają one duże grono lojalnych klientów, a dzięki swojej marce oraz innym wartościom niematerialnym lub prawnym, takim jak patenty, prawa autorskie czy technologie, mają zagwarantowaną uprzywilejowaną pozycję na rynku. Aktywność zarządzającego przejawia się natomiast w niestandardowym podejściu do procesu inwestycyjnego, w przypadku którego najważniejszą rolę odgrywa ilościowa i jakościowa analiza rozwiązań proponowanych przez każdą ze spółek.

Jaki jest cel inwestycyjny subfunduszu Skarbiec Top Brands? Jest to długoterminowy wzrost wartości aktywów będący konsekwencją wzrostu wartości lokat. Realizacja celu inwestycyjnego odbywa się głównie poprzez inwestowanie w akcje i udziałowe papiery wartościowe spółek posiadających istotną przewagę konkurencyjną oraz konsekwentnie budujących silną markę i lojalność klientów. Do 34% aktywów subfunduszu Skarbiec Top Brands mogą natomiast stanowić inwestycje w instrumenty dłużne, instrumenty pochodne, a także tytuły uczestnictwa funduszy krajowych oraz zagranicznych.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2014.02.26
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Początkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
2,47%
Opłata za wynik
1,49% wartości twojej inwestycji rocznie. Podana wartość stanowi symulację średniej rocznej wartości wynagrodzenia zmiennego.
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron