Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

SUPERFUND Spokojna Inwestycja fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 119,10
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 117,80/118,92
Stopa zwrotu od początku działalności +18,68%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -0,14%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +1,87%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +8,31%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +12,60%
Wartość aktywów 66 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.04
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.04
Rekomendowany okres inwestycji 1 rok

Profil Inwestora

Dla konserwatywnych inwestorów nastawionych na stabilny zwrot z ulokowanego kapitału i minimalny stopień ryzyka.

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje aktywa przede wszystkim w instrumenty dłużne, których czas pozostający do wykupu nie przekracza jednego roku lub wysokość oprocentowania jest ustalana w okresach krótszych niż jeden rok. Część środków może być inwestowana we wskazane instrumenty pośrednio, poprzez tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria dłużne krótkoterminowe
Podkategoria dłużne krótkoterminowe uniwersalne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2013.12.10
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,12 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
0,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
1,20%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy
Informacje dodatkowe

Fundusz dostępny w ramach parasola Superfund SFIO Portfelowy.

Do SUPERFUND SFIO Portfelowy należą:
SUPERFUND Akcyjny
SUPERFUND Alternatywny
SUPERFUND Obligacyjny
SUPERFUND Spokojna Inwestycja

Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron