Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

Generali Akcji Amerykańskich - portfel funduszu fundusz parasolowy

Skład portfela
* Alokacja sektorowa portfela akcyjnego na dzień 30.06.2018 r.
Zarządzający

Maciej Kik

Wskaźniki
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +7,94%
Zmienność rocznych stóp zwrotu +12,08%
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron