Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

Generali Akcji Europejskich - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2015 +0,04% +0,11% +6,35% +2,60% -3,80% +5,13%
2016 -5,80% -2,77% -0,24% +3,83% +1,55% -3,24% +7,13% -1,80% +0,72% -3,31% +2,52% +3,13% +0,98%
2017 +0,62% +5,52% -0,37% +0,85% -1,67% +2,27% -4,21% -2,36% +3,50% -0,63% -4,53% +0,40% -1,08%
2018 +4,97% -5,48% -6,50% +5,21% +5,01% +0,46% +4,83% +3,01% -0,33% -3,66% +5,08% -9,96% +1,02%
2019 +5,65% +3,99% -0,30% -1,27% -0,51% +1,13% +2,99% -1,15% +1,30% +2,92% +7,35% +2,31% +26,82%
2020 -3,20% -8,72% -8,78% +8,05% +4,41% +1,95% -0,41% +2,66% -0,11% -5,89% +15,26% +2,63% +5,41%
2021 -0,63% +2,16% +3,75% +1,76% +2,36% +2,49% +0,59% +2,58% -1,87% +3,64% -1,23% +2,95% +19,97%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Brak danych
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +14,41%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,69%
Miesięczna zmienność +4,16%
VAR99 -10,38%
Maksymalna miesięczna strata -9,96%
Maksymalny miesięczny zysk +15,26%
Beta (do WIG20) +0,43
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -19,40%
Procent mies. ze stratą +40,26%
Wskaźnik Sharpe'a +0,60
Wskaźnik CALMAR +0,45
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +70,13%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +19,97%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +19,97%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +60,38%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +60,26%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat)
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +8,63%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +17,07%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +9,91%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat)
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron