Nawigacja okruszkowa
Lista artykułów

Komentarz miesięczny QUERCUS - Sierpień 2020

 

QUERCUS Obligacji Skarbowych

 

Po bardzo udanych poprzednich miesiącach, sierpień przyniósł wzrost rentowności obligacji i straty dla posiadaczy funduszy obligacji skarbowych. Subfundusz QUERCUS Obligacji Skarbowych stracił 0,23%, ale ponownie okazał się lepszy niż indeks TBSP, do którego porównuje się większość funduszy dłużnych (spadek o 0,38%). Od początku roku subfundusz QUERCUS Obligacji Skarbowych osiągnął stopę zwrotu na poziomie 4,72%, a 12-miesięczna stopa zwrotu wynosi 4,85%.

Negatywny wpływ na wynik ze strony długoterminowych benchmarków został częściowo zneutralizowany przez inwestycje na rynkach zagranicznych. Pozytywną kontrybucję miały m.in. obligacje węgierskie w euro, czy kontrakty na obligacje amerykańskie. Performance obligacji zmiennokuponowych był w sierpniu pomijalny. Przez większość miesiąca utrzymywaliśmy podwyższone duration, które momentami przekraczało nawet 6 lat. Zwiększyliśmy udział obligacji zagranicznych: 2-3-letnich emitowanych przez kraje z naszego regionu, które oferują wyższe oprocentowanie (nawet po zabezpieczeniu ryzyka walutowego) niż polskie obligacje w PLN.

QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy

 

Mimo trudnego rynku, QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy zanotował w sierpniu zysk w wysokości 0,05%. Od początku roku QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy zyskał już 2,07%, nadal plasując się w czołówce funduszy dłużnych uniwersalnych, zgodnie z klasyfikacją portalu Analizy Online. Za ostatnie 12 miesięcy stopa zwrotu wynosi 3,12%. Niewielką pozytywną kontrybucję przyniosły inwestycje w obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa.

W sierpniu, podobnie jak w poprzednich miesiącach, wzrosły aktywa subfunduszu. QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy postrzegany jest jako alternatywa dla depozytów, stąd tak duży napływ nowych środków w ostatnich miesiącach. Spadł udział emitentów bankowych w związku z wykupem obligacji przez jeden z banków państwowych. Okres powakacyjny sprzyja nowym emisjom na rynku pierwotnym, dlatego należy się spodziewać dalszej przebudowy portfela w nadchodzących tygodniach.

WYKRES 1. QUERCUS Obligacji Skarbowych i QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy.

Wydarzenia rynkowe

 

Najważniejszym wydarzeniem wpływającym na rynki dłużne w sierpniu było spotkanie bankierów centralnych w Jackson Hole. Po raz pierwszy w historii odbyło się w całości on-line i przyniosło zmianę celów polityki monetarnej. Jerome Powell, szef amerykańskiej Rezerwy Federalnej ogłosił, że cel inflacyjny nie będzie już punktowy, lecz średni. Fed będzie ignorował przejściowy wzrost inflacji powyżej poziomu 2%, jeśli wcześniej występowały trwałe odchylenia w dół. Oznacza to, że stopy procentowe jeszcze przez długi czas będą na bardzo niskim poziomie, co powinno wesprzeć amerykańską gospodarkę. W Polsce oczy inwestorów skupione były na rewizji tegorocznego budżetu. Pierwotnie ustawa budżetowa zakładała wydatki równe dochodom i pierwszy zrównoważony budżet po okresie transformacji. Jednak pandemia, z którą mamy do czynienia obecnie, szybko zweryfikowała te plany. Nowelizacja ustawy budżetowej na 2020 rok zakłada 109,3 mld deficytu, choć wydaję się to bardzo konserwatywne podejście. Zgodnie z oczekiwaniami ekonomistów, „dziura budżetowa” nie będzie aż tak wielka. Nowa ustawa budżetowa na 2021 rok, wskazuje deficyt na poziomie 82,3 mld. To w dalszym ciągu pokłosie pandemii COVID-19 i na zrównoważony budżet będziemy musieli poczekać jeszcze kilka lat. W związku z bardzo luźną polityką pieniężną w USA, dolar amerykański kontynuował osłabiebie. Kurs EUR/USD wzrósł w sierpniu o 1,3%, dochodząc pod koniec miesiąca do poziomów 1,20. Mocniejsze euro sprzyjało również naszej walucie. Na koniec miesiąca złoty kwotowany był poniżej 4,40 z jedno euro. Obligacje zachowywały się słabo. Rentowności 10-letnich amerykańskich obligacji wzrosły z 0,53% do 0,71%, a niemieckich Bundów z -0,52% do -0,40%. Polskie obligacje skarbowe podążały za ich zagranicznymi odpowiednikami. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła z 1,27% do 1,39%, 5-letnich z 0,65% do 0,72%, a dwulatek z 0,07% do 0,09%.

WYKRES 2. Zmiany rentowności 10-letnich obligacji skarbowych.

Polska gospodarka

 

Dane makroekonomiczne zaprezentowane w sierpniu, pokazały dalsze odbicie aktywności po okresie zamrożenia gospodarki. Produkcja przemysłowa wzrosła o 1,1%, a sprzedaż detaliczna o 2,7% w skali roku. Dobre dane zostały zaprezentowane również z rynku pracy. Spadkowi zatrudnienia o 2,3% towarzyszył wzrost średniego wynagrodzenia o 3,8% w skali roku. Wszystkie powyższe dane z gospodarki realnej okazały się znacznie lepsze od prognoz ekonomistów. Dynamika inflacji CPI nieznacznie spowolniła do 2,9% w porównaniu do sierpnia ubiegłego roku. Nadal największą kontrybucję mają kategorie usługowe. W sierpniu – zgodnie z harmonogramem – nie odbyło się posiedzenie RPP, a GUS potwierdził spadek PKB o 8,2% rok do roku w II kwartale.

Perspektywy

 

Tak jak wcześniej sygnalizowaliśmy, obecny rok będzie sprzyjał podwyższonej zmienności. Bardzo dobre miesiące będą przeplatać się z tymi słabszymi. Potencjał do znacznego umocnienia obligacji jest już – po ostatnich obniżkach RPP - ograniczony. Z drugiej strony, bardzo dobre informacje z Ministerstwa Finansów (sfinansowane prawie 100% tegorocznych potrzeb pożyczkowych oraz znaczna nadwyżka na rachunku bieżącym) każą oczekiwać ograniczonej podaży na rynku pierwotnym w najbliższych miesiącach. Szybkie odbicie aktywności po otwarciu gospodarki sugeruje mocne odczyty PKB, które w oczach inwestorów zagranicznych znacznie zmniejszają ryzyko kredytowe naszego kraju.

WYKRES 3. PKB w cenach stałych, kontrybucje zmiany.

 

Zobacz fundusze QUERCUS TFI w bossafund.pl »

Autor: Mariusz Zaród, Zarządzający QUERCUS Obligacji Skarbowych oraz QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy
powrót
Widok zawartości stron

Biuletyn o funduszach Bossafund

wyszukaj fundusz