Breadcrumb
Article list

Aktualności

rss

Komentarz rynkowy UNIQA TFI

O konsekwencji i dyscyplinie słów kilka Jednymi z lepszych inwestorów na rynku są byli wojskowi. Dlaczego? Gdyż mają zdecydowanie większe przywiązanie do dyscypliny niż cywile. Z kolei w inwestowaniu konsekwencja i dyscyplina są kluczowe do osiągnięcia sukcesu.

Komentarz makroekonomiczny Głównego Ekonomisty PZU

ŚWIAT Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował właśnie najnowsze prognozy potwierdzające dynamiczny wzrost gospodarczy. Zredukowano w nich przewidywany na 2021 rok globalny wzrost PKB tylko nieznacznie (o 0,1 pp. do 5,9%) i pozostawiono prognozę na 2022 bez zmian (4,9%).

Rynkowy Komentarz Zarządzających TFI PZU - Wrzesień 2021

Akcje   RYNKI ŚWIATOWE Wrzesień to historycznie jeden ze słabszych miesięcy dla inwestorów z rynków akcji. W bieżącym roku zależność ta ponownie się sprawdziła. Ubiegły miesiąc przyniósł bowiem intensyfikację alarmujących sygnałów z globalnej gospodarki, co ostatecznie ne (...)

Zmiany NN (L) Stabilnego Globalnej Alokacji

Subfundusz NN (L) Stabilnego Globalnej Alokacji zmianił nazwę na NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji . Zmianie uległa polityka inwestycyjna subfunduszu.

Zmiana nazwy PKO Obligacji Rynku Polskiego

15.10.2021 r. nastąpiła zmiana nazwy Subfunduszu PKO Obligacji Rynku Polskiego na PKO Obligacji Samorządowych II . Polityka inwestycyjna jest stosowana przez Subfundusz od dnia 15.07.2021 r.

Komentarz miesięczny Quercus TFI – Wrzesień 2021

QUERCUS Obligacji Skarbowych We wrześniu doszło do znacznej przeceny na polskim rynku obligacji. Tej tendencji nie oparł się również subfundusz QUERCUS Obligacji Skarbowych. W ostatnim miesiącu stracił 1,37%. Indeks TBSP, do którego porównuje się większość funduszy dłużnych także zanotował s (...)

Komentarz miesięczny UNIQA TFI - Wrzesień 2021

Polska   Brak nowy restrykcji mimo rozwoju IV fali zakażeń – minister zdrowia poinformował, że na razie nie ma potrzeby zwiększania obostrzeń, gdyż szacowany wzrost zakażeń nie stwarza zagrożenia dla działania służby zdrowia. Powoli materializuje się ryzyko spowolnienia tempa wz (...)

Komentarz miesięczny Allianz TFI - Wrzesień 2021

RYNKI AKCJI ŚWIAT We wrześniu MSCI World, indeks cen akcji na rynkach rozwiniętych, spadł o 4,3%. Na rynkach wschodzących sytuacja była podobna: MSCI Emerging Markets stracił 4,2%. Spadki miały kilka przyczyn. Pierwszą były obawy o rynek nieruchomości w Chinach.

Sytuacja gospodarczo-rynkowa we wrześniu 2021 - Skarbiec

Makroekonomiczne otoczenie rynków i strategia Okiem stratega: żyjemy w ciekawych czasach Wrzesień w globalnej i lokalnej gospodarce upłynął pod znakiem kolejnych zaskoczeń wysoką inflacją oraz zwalnianiem wzrostu gospodarczego. Ekonomistom zajrzała w oczy groźba stagflacji, zjawiska, które (...)
123sc.dots 48
Web Content Display

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania. Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które DM BOŚ S.A. udostępnia na stronie internetowej www.bossafund.pl

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

 

Prezentowane powyżej wiadomości i analizy (dalej: Komentarze) zostały przygotowane przez DM BOŚ S.A. lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych z którymi DM BOŚ S.A. zawarł umowę o dystrybucję jednostek uczestnictwa.

Komentarze mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Niniejsze Komentarze opublikowane zostały wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa. Komentarze są publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”.

Komentarze, w tym wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki w nich zawarte są wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i nie stanowią podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ S.A. lub danego towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Przedstawione w Komentarzach informacje finansowe są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Informacje zawarte w Komentarzach mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia takie mogą być identyfikowane poprzez użycie określeń dotyczących przyszłości, takich jak np. „może”, „będzie”, „spodziewa się”, „jest oczekiwany”, „powinno”, „przewiduje się”, „uważać”, „sądzić”, „zakłada się”, a także ich zaprzeczeń, ich odmian lub zbliżonych terminów. Stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się z szeregiem znanych i nieznanych ryzyk, niepewności oraz innych czynników, które mogą wpłynąć na wyniki, poziom działalności, osiągane cele funduszu i spowodować, że będą one istotnie różne od zakładanych przyszłych wyników.

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, DM BOŚ S.A. lub dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych nie jest zobowiązany do aktualizowania ani weryfikowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, które mogą być zawarte w danym Komentarzu w przypadku wystąpienia jakichkolwiek przyszłych zdarzeń, powzięcia nowych informacji czy wystąpienia jakichkolwiek innych okoliczności.

DM BOŚ S.A. lub dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego materiał został opublikowany w serwisie bossafund.pl nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie Komentarzy ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania Komentarzy lub zawartych w nich informacji.

Web Content Display

Biuletyn o funduszach Bossafund

wyszukaj fundusz