Breadcrumb
Article list

Aktualności

rss

Komentarz rynkowy UNIQA - Lipiec 2021

  Przecena rynku chińskiego inwestycyjną okazją? Od kilku lat co pewien czas niczym bumerang wraca temat atrakcyjności inwestycyjnej rynków wschodzących względem rynku amerykańskiego. Nie milkną głosy, że „drogie” amerykańskie akcje nie są tak atrakcyjne, jak „tańsze” akcje z rynków wsch (...)

Poszerzenie oferty Bossafund

Uprzejmie informujemy, że z dniem 23.07.2021 r. DM BOŚ S.A. poszerzył ofertę o kolejny fundusz: IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Jednostki funduszu mogą być nabywane drogą internetową oraz w placówkach BOŚ S.A. i Domu Maklerskiego BOŚ S.A.

PKO TFI zmiany w obsługiwaniu Obligacji Rynku Polskiego

Od dnia 15 lipca 2021 r. PKO Obligacji Rynku Polskiego – subfundusz wydzielony w ramach PKO Parasolowy - fio, nie będzie oferowany w DM BOŚ, przy czym kontynuowana będzie obsługa otwartych dotychczas rejestrów.

Komentarz miesięczny Allianz TFI - Czerwiec 2021

  Rynki akcji   Świat W czerwcu na rynkach akcyjnych panowały mieszane nastroje. Indeks MSCI World, grupujący spółki notowane na rynkach rozwiniętych, zakończył miesiąc wzrostem o 1,4%, a w całym półroczu wartość indeksu wzrosła o 12,2%.

Komentarz miesięczny MetLife - Lipiec 2021

  Rynek akcji   Zamierająca zmienność W czerwcu na większości rynków akcji utrzymywała się niska zmienność, a miesięczne stopy zwrotu indeksów giełdowych były zbliżone do zera. Pewien optymizm widać było jedynie w USA, gdzie S&P 500 wzrósł o 2,2%, a Nasdaq Composite o 5,5%, (...)

Rozmowy o inwestowaniu UNIQA TFI. Nowa strategia ESG

Na pytania o strategię ESG i zachowanie nowego subfunduszu UNIQA TFI inwestującego w akcje spółek spełniających kryteria ESG odpowiada Sebastian Liński, który jest odpowiedzialny za zarządzanie UNIQA Akcji Europejskich ESG. Łukasz Bugaj: Od października zeszłego roku mamy nową strategię w oferci (...)

Pierwsze półrocze dla byków

  Właśnie zakończyliśmy pierwsze półrocze tego roku. To dobry czas do podsumowań oraz możliwych wniosków na przyszłość. Oczywiście nikt nie ma szklanej kuli i nie wie, jak będzie wyglądała przyszłość, ale można prześledzić historyczne statystyki i nakreślić bazujących na nich możliwy do rea (...)
123sc.dots 45
Web Content Display

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania. Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które DM BOŚ S.A. udostępnia na stronie internetowej www.bossafund.pl

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

 

Prezentowane powyżej wiadomości i analizy (dalej: Komentarze) zostały przygotowane przez DM BOŚ S.A. lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych z którymi DM BOŚ S.A. zawarł umowę o dystrybucję jednostek uczestnictwa.

Komentarze mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Niniejsze Komentarze opublikowane zostały wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa. Komentarze są publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”.

Komentarze, w tym wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki w nich zawarte są wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i nie stanowią podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ S.A. lub danego towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Przedstawione w Komentarzach informacje finansowe są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Informacje zawarte w Komentarzach mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia takie mogą być identyfikowane poprzez użycie określeń dotyczących przyszłości, takich jak np. „może”, „będzie”, „spodziewa się”, „jest oczekiwany”, „powinno”, „przewiduje się”, „uważać”, „sądzić”, „zakłada się”, a także ich zaprzeczeń, ich odmian lub zbliżonych terminów. Stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się z szeregiem znanych i nieznanych ryzyk, niepewności oraz innych czynników, które mogą wpłynąć na wyniki, poziom działalności, osiągane cele funduszu i spowodować, że będą one istotnie różne od zakładanych przyszłych wyników.

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, DM BOŚ S.A. lub dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych nie jest zobowiązany do aktualizowania ani weryfikowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, które mogą być zawarte w danym Komentarzu w przypadku wystąpienia jakichkolwiek przyszłych zdarzeń, powzięcia nowych informacji czy wystąpienia jakichkolwiek innych okoliczności.

DM BOŚ S.A. lub dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego materiał został opublikowany w serwisie bossafund.pl nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie Komentarzy ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania Komentarzy lub zawartych w nich informacji.

Web Content Display

Biuletyn o funduszach Bossafund

wyszukaj fundusz