Breadcrumb
Article list

Aktualności

rss

Skarbiec TFI o sytuacji na rynkach - kwiecień 2021

Makroekonomiczne otoczenie rynków i strategia Okiem stratega: Kontynuacja Jeżeli sytuację w gospodarce i na rynkach w ostatnim miesiącu miałbym streścić jednym słowem, byłoby to słowo „kontynuacja.” Dane gospodarcze wskazują na wyraźne ożywienie, oczekiwania ekonomistów ulegają szybkim rew (...)

Komentarz miesięczny Allianz TFI - Kwiecień 2021

RYNKI AKCJI ŚWIAT Trend wzrostowy na globalnych rynkach akcyjnych był w kwietniu kontynuowany. Indeks MSCI World, grupujący spółki notowane na rynkach rozwiniętych, wzrósł w ubiegłym miesiącu o 4,5%, powiększając skalę wzrostu od początku roku do 9,2%.

Połączenie subfunduszy Allianz TFI

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Zarząd TFI Allianz Polska S.A. podjął decyzję o połączeniu dwóch subfunduszy: Allianz Europe Equity Growth Select i Allianz Małych Spółek Europejskich , wydzielonych w ramach Allianz Specjalistyczny Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Skarbiec TFI o sytuacji na rynkach - marczec 2021

Makroekonomiczne otoczenie rynków i strategia Zdrowie i pieniądze – te podstawy optymizmu rynek wycenia już od listopada, kiedy to po raz pierwszy pisałem o podglądaniu przyszłości przez rynki finansowe niczym przez dziurkę od klucza. Postęp szczepień i programy wsparcia firm i gospodarstw (...)

Komentarz miesięczny QUERCUS – marzec 2021

QUERCUS Obligacji Skarbowych Marzec przyniósł częściowe odreagowanie lutowych spadków na rynku obligacji skarbowych. Nie wszystkie fundusze poradziły sobie jednak z podwyższoną zmiennością. Najlepszym produktem wśród długoterminowych funduszy obligacji skarbowych został QUERCUS Obligacji Skarb (...)

Komentarz miesięczny NobleFunds TFI - Marzec 2021

WYDARZENIE MIESIĄCA Mimo kolejnej fali pandemii COVID-19 w Europie, rynki finansowe kontynuują pozytywne nastawienie do najbliższej przyszłości. Na przestrzeni ostatnich 3 miesięcy prognozy PKB dla gospodarki amerykańskiej na 2021 r. wzrosły z 3,7% r/r do 5,7% r/r, prognozowane na 2021 r.

Komentarz miesięczny Allianz TFI - Marzec 2021

RYNKI AKCJI ŚWIAT W marcu indeks MSCI World wzrósł o 3,1%. Na rynkach rozwiniętych trwało odbicie zapoczątkowane jeszcze jesienią. W marcu ceny akcji spółek cyklicznych – wrażliwych na zmiany koniunktury – zachowywały się lepiej od niecyklicznych, np.

Komentarz zespołu inwestycyjnego Caspar - Marzec 2021

określanych jako wzrostowe oraz spółek określanych jako „momentum”, czyli takich, których kursy wcześniej dynamicznie rosły, i inwestowali w spółki określane jako „value”, czyli m.in. spółki z sektora finansowego, samochodowego czy też wydobycia ropy i gazu.

Poszerzamy ofertę - nowy fundusz PKO Gamma Plus

DM BOŚ po raz kolejny poszerza ofertę funduszy inwestycyjnych, dostępnych na platformie Bossafund. Nasi Klienci będą mieli możliwość uzupełnienia swojego portfela o kolejny produkt z oferty PKO TFI a mianowicie o PKO Gamma Plus . Fundusz lokuje do 100% aktywów w krótkoterminowe instrumenty dł (...)

Sytuacja gospodarczo-rynkowa w październiku 2020 - Skarbiec

Makroekonomiczne otoczenie rynków i strategia Medialną rewelacją ostatniego miesiąca na rynkach finansowych była niewątpliwie skala wzrostu rentowności (spadku cen) amerykańskich obligacji skarbowych. Wzrost rentowności wyniósł około 34 punkty bazowe.
123sc.dots 43
Web Content Display

 

Prezentowane powyżej wiadomości i analizy (dalej: Komentarze) zostały przygotowane przez DM BOŚ S.A. lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych z którymi DM BOŚ S.A. zawarł umowę o dystrybucję jednostek uczestnictwa.

Komentarze mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Niniejsze Komentarze opublikowane zostały wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa. Komentarze są publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”.

Komentarze, w tym wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki w nich zawarte są wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i nie stanowią podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ S.A. lub danego towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Przedstawione w Komentarzach informacje finansowe są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Informacje zawarte w Komentarzach mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia takie mogą być identyfikowane poprzez użycie określeń dotyczących przyszłości, takich jak np. „może”, „będzie”, „spodziewa się”, „jest oczekiwany”, „powinno”, „przewiduje się”, „uważać”, „sądzić”, „zakłada się”, a także ich zaprzeczeń, ich odmian lub zbliżonych terminów. Stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się z szeregiem znanych i nieznanych ryzyk, niepewności oraz innych czynników, które mogą wpłynąć na wyniki, poziom działalności, osiągane cele funduszu i spowodować, że będą one istotnie różne od zakładanych przyszłych wyników.

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, DM BOŚ S.A. lub dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych nie jest zobowiązany do aktualizowania ani weryfikowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, które mogą być zawarte w danym Komentarzu w przypadku wystąpienia jakichkolwiek przyszłych zdarzeń, powzięcia nowych informacji czy wystąpienia jakichkolwiek innych okoliczności.

DM BOŚ S.A. lub dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego materiał został opublikowany w serwisie bossafund.pl nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie Komentarzy ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania Komentarzy lub zawartych w nich informacji.

Web Content Display

Biuletyn o funduszach Bossafund

wyszukaj fundusz