Web Content Display
jak wybrac fundusz     Biuletyn Bossafund

Web Content Display


* Zastrzeżenia prawne

Dane dla lokat na podstawie uśrednionych rocznych wartości 12M WIBORu za podany okres oraz dla funduszy dostępnych na platformie bossafund.pl na dzień 29.05.2014

Niniejszy materiał został przygotowany przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej DM BOŚ S.A.) wyłącznie w celach reklamy i promocji świadczonych przez DM BOŚ S.A. usług i nie stanowi porady inwestycyjnej, oferty ani rekomendacji w rozumieniu przepisów dotyczących obrotu instrumentami finansowymi. DM BOŚ S.A. porównując wyniki osiągane przez poszczególne rodzaje funduszy opierał się na wynikach netto osiąganych przez wszystkie fundusze dostępne na platformie bossafund.pl na dzień 29.05.2014 r. odpowiednio za okres 5 lat jak i w przeliczeniu na wynik średnioroczny. Wyniki poszczególnych funduszy dostępne są na platformie bossafund.pl. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszu uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz od wysokości pobranej opłaty manipulacyjnej i należnego podatku.

DM BOŚ S.A. ponadto ostrzega, ze przedstawione dane odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte przez fundusze w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia ich w przyszłości. Ponadto DM BOŚ S.A ostrzega, że inwestowanie w fundusze może się wiązać z utratą części lub nawet całości zainwestowanego kapitału. Klient wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym dokumencie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej DM BOŚ S.A. zaleca zapoznanie się z aktualną treścią prospektów informacyjnych funduszy inwestycyjnych oraz z Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów. Nadzór nad DM BOŚ S.A. sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.