Nawigacja okruszkowa
Lista artykułów

Komentarz miesięczny QUERCUS - Wrzesień 2020

QUERCUS Obligacji Skarbowych

Wrzesień okazał się kolejnym bardzo dobrym miesiącem i przyniósł zyski posiadaczom polskich obligacji skarbowych. Subfundusz QUERCUS Obligacji Skarbowych był jednym z najlepszych w swojej grupie porównawczej i zyskał 0,53%. Indeks TBSP, do którego porównuje się znaczna część funduszy dłużnych, zyskał 0,49%. Od początku roku subfundusz QUERCUS Obligacji Skarbowych osiągnął stopę zwrotu na poziomie 5,27%, a 12-miesięczna stopa zwrotu wynosi 5,60%. Na tak wysoką stopę zwrotu w minionym miesiącu złożyły się głównie inwestycje w polskie długoterminowe obligacje skarbowe. Pozytywną kontrybucję do wyniku przyniosło również aktywne zarządzanie częścią zagraniczną portfela. Obligacje zmiennokuponowe zachowywały się we wrześniu słabiej, ale ich wpływ na wynik subfunduszu nie był istotny. Duration portfela zmienialiśmy w ubiegłym miesiącu kilkukrotnie, co pozwoliło nam na uzyskanie bardzo dobrego wyniku. Na koniec września ryzyko portfela, mierzone wskaźnikiem duration, wyniosło ok. 4,8 roku.

QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy

Mimo trudnego rynku, QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy zanotował we wrześniu zysk w wysokości 0,05%. Od początku roku QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy zyskał 2,13%, nadal plasując się w czołówce funduszy dłużnych uniwersalnych, zgodnie z klasyfikacją portalu Analizy Online. Za ostatnie 12 miesięcy stopa zwrotu wynosi 2,99%. Pozytywną kontrybucję przyniosły inwestycje w obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa, które zrównoważyły niewielkie straty zanotowane na zmiennokuponowych obligacjach skarbowych. QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy postrzegany jest jako alternatywa dla depozytów, dlatego w ostatnich miesiącach znacznie wzrosły aktywa subfunduszu. Nowe środki wykorzystaliśmy do poprawy struktury części korporacyjnej portfela. Wzrósł udział banków i podmiotów ze znacznym udziałem Skarbu Państwa, m.in. z branży energetycznej, czy paliwowej. Poduszka płynnościowa, którą stopniowo buduje subfundusz, zostanie wykorzystana do zakupu obligacji korporacyjnych na rynku pierwotnym.

WYKRES 1. QUERCUS Obligacji Skarbowych i QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy.

Wydarzenia rynkowe

Zbliżające się wybory prezydenckie w USA zwiększają niepewność na rynkach kapitałowych. Pierwsza debata pomiędzy kandydatami nie przyniosła większych rozstrzygnięć. Nadal nie wiadomo jaką politykę gospodarczą będą prowadzić po ewentualnym zwycięstwie. Mimo prowadzenia w sondażach kandydata Demokratów (Joe Biden), nie należy przekreślać szans Donalda Trumpa na reelekcję. Cztery lata temu także miał gorsze notowania, a mimo wszystko wprowadził się do Białego Domu. Z punktu widzenia rynków dłużnych mniej istotne, kto wygra wybory, a bardziej, co będzie się działo z polityką monetarną prowadzoną przez Rezerwę Federalną. Znaczny wzrost zadłużenia w ostatnich kwartałach oraz niepewność, co do tempa odbudowy gospodarki, sugerują utrzymanie stóp procentowych na historycznie niskim poziomie przez najbliższe lata. Pandemia koronawirusa – niestety – nie daje o sobie zapomnieć. Wiele krajów zmaga się z drugą falą zakażeń. Sytuacja w Europie wydaję się gorsza od tej za oceanem. Kraje ponownie przywracają obostrzenia, ale już znacznie mniejsze niż na wiosnę. Ograniczenie życia społecznego i gospodarczego ma najczęściej wymiar lokalny i nie powinno spowodować takich spadków PKB jak to miało miejsce w drugim kwartale. Wrzesień przyniósł znaczny odwrót od ryzyka. Traciły aktywa powszechnie uważane za ryzykowne: akcje, ropa naftowa, czy waluty emerging markets. Co ciekawe, na wartości straciło również złoto. Kapitał inwestorów płynął w stronę bezpiecznych przystani: dolara (umocnienie wobec euro o 1,8% we wrześniu), jena japońskiego (umocnienie do euro o 2,2%) i niemieckich obligacji skarbowych. Ich rentowność w segmencie 10-letnim spadła z -0,40% do -0,52%. Polskie obligacje skarbowe podążały za ich niemieckimi odpowiednikami. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła z 1,39% do 1,30%, 5-letnich z 0,72% do 0,57%, a dwulatek z 0,09% do 0,06%. Początek października przyniósł dalsze umocnienie krótkoterminowych obligacji. Obecnie ich rentowność wynosi 0%. Taka sytuacja nie miała wcześniej miejsca w historii polskiego rynku kapitałowego.

WYKRES 2. Zmiany rentowności 10-letnich obligacji skarbowych.

Polska gospodarka

Dane makroekonomiczne zaprezentowane we wrześniu, a dotyczące sierpnia, pokazały stopniowe spowolnienie odbicia aktywności po okresie zamrożenia gospodarki. Produkcja przemysłowa wzrosła o 1,5%, a sprzedaż detaliczna tylko o 0,4% w skali roku. Widać, że czas nadrabiania zaległości i realizacji odłożonego popytu dobiega końca. O dalszą poprawę w sferze realnej będzie coraz trudniej. Mocny jest nadal rynek pracy. Zatrudnienie spadło tylko o 1,5%, podczas gdy wynagrodzenia wzrosły o 4,1% w skali roku. To lepiej niż zakładał konsensus oczekiwań ekonomistów. Dynamika inflacji CPI ponownie przyspieszyła do 3,2% w porównaniu do września ubiegłego roku, w związku z wyższymi cenami usług. Ostatnie posiedzenie RPP nie przyniosło przełomu. Stopy procentowe pozostały bez zmian, a komunikat był bardzo łagodny.

Perspektywy

Komentarz dotyczący perspektyw z poprzedniego miesiąca pozostaje nadal aktualny. Tak jak wcześniej sygnalizowaliśmy, obecny rok będzie sprzyjał podwyższonej zmienności. Bardzo dobre miesiące będą przeplatać się z tymi słabszymi. Potencjał do znacznego umocnienia obligacji jest już – po ostatnich obniżkach RPP - ograniczony. Z drugiej strony, bardzo dobre informacje z Ministerstwa Finansów (sfinansowane prawie 100% tegorocznych potrzeb pożyczkowych oraz znaczna nadwyżka na rachunku bieżącym) każą oczekiwać ograniczonej podaży na rynku pierwotnym w najbliższych miesiącach. Szybkie odbicie aktywności po otwarciu gospodarki sugeruje mocne odczyty PKB, które w oczach inwestorów zagranicznych znacznie zmniejszają ryzyko kredytowe naszego kraju.

WYKRES 3. Inflacja konsumencka i stopa referencyjna NBP.

 

Zobacz fundusze QUERCUS TFI w bossafund.pl »

Autor: Mariusz Zaród, Zarządzający QUERCUS Obligacji Skarbowych oraz QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy
powrót
Widok zawartości stron

 

Prezentowane powyżej wiadomości i analizy (dalej: Komentarze) zostały przygotowane przez DM BOŚ S.A. lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych z którymi DM BOŚ S.A. zawarł umowę o dystrybucję jednostek uczestnictwa.

Komentarze mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Niniejsze Komentarze opublikowane zostały wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa. Komentarze są publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”.

Komentarze, w tym wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki w nich zawarte są wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i nie stanowią podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ S.A. lub danego towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Przedstawione w Komentarzach informacje finansowe są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Informacje zawarte w Komentarzach mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia takie mogą być identyfikowane poprzez użycie określeń dotyczących przyszłości, takich jak np. „może”, „będzie”, „spodziewa się”, „jest oczekiwany”, „powinno”, „przewiduje się”, „uważać”, „sądzić”, „zakłada się”, a także ich zaprzeczeń, ich odmian lub zbliżonych terminów. Stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się z szeregiem znanych i nieznanych ryzyk, niepewności oraz innych czynników, które mogą wpłynąć na wyniki, poziom działalności, osiągane cele funduszu i spowodować, że będą one istotnie różne od zakładanych przyszłych wyników.

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, DM BOŚ S.A. lub dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych nie jest zobowiązany do aktualizowania ani weryfikowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, które mogą być zawarte w danym Komentarzu w przypadku wystąpienia jakichkolwiek przyszłych zdarzeń, powzięcia nowych informacji czy wystąpienia jakichkolwiek innych okoliczności.

DM BOŚ S.A. lub dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego materiał został opublikowany w serwisie bossafund.pl nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie Komentarzy ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania Komentarzy lub zawartych w nich informacji.

Widok zawartości stron

Biuletyn o funduszach Bossafund

wyszukaj fundusz