Nawigacja okruszkowa
funds-parameter-search portlet

Lista funduszy inwestycyjnych

Jak korzystać z wyszukiwarki >
276 / 310 funduszy
   
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Stabilnego Wzrostu PL -14,48% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania BPS Stabilnego Wzrostu PL -4,14% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego ZGR -10,40% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania ESALIENS Stabilny PL -14,35% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek PL -19,21% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. ALLIANZ PIMCO Income ZGR -6,82% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania PZU Aktywny Globalny ZGR -8,07% akcyjne 4 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Top Funduszy Stabilnych SFIO ZGR -12,01% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Globalnych Strategii (d.AVIVA) ZGR +0,38% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Stabilnego Wzrostu ZGR +6,70% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania GENERALI Korona Obligacje PL -18,67% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania NATIONALE-NEDERLANDEN Multistrategia (d. MetLife) ZGR -9,26% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Kapitał Plus (d.AVIVA) PL -13,09% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. SKARBIEC Global High Yield Bond ZGR -8,34% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Strategic Bond ZGR -10,70% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Obligacji Dynamiczny (d.AVIVA) PL -18,21% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania NOBLE FUND Obligacji PL -26,60% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania IPOPEMA Złota i Metali Szlachetnych kat. B PL -0,33% akcyjne 4 Kup
Dodaj do porównania NN (L) Multi Factor ZGR +7,87% inne 4 Kup
Dodaj do porównania NOBLE FUND Strategii Dłużnych PL -19,06% dłużne 4 Kup
Ponad 30 kryteriów wyszukiwania
Dowolna stopa zwrotu
Dowolny zakres ryzyka
Niższe ryzyko
Wyższe ryzyko
Fundusze charakteryzujące się agresywną polityką inwestycyjną, lokują większość aktywów, nawet do 100% w akcje. Oferują ponadprzeciętne stopy zwrotu, obciążone wysokim ryzykiem.
Fundusze lokujące aktywa zarówno w instrumenty bezpieczne, jak i instrumenty ryzykowne – obejmują m.in. fundusze zrównoważone, stabilnego wzrostu i aktywnej alokacji.
Fundusze inwestujące swoje aktywa głównie w papiery wartościowe o stałym dochodzie, takie jak bony i obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i samorządy.
Fundusze inwestujące głównie w papiery dłużne, z terminem wykupu nie dłuższym niż dwa lata, a najczęściej rok. Oczekiwany zysk i ryzyko ograniczone
Fundusze charakteryzujące się bardzo różną polityką inwestycyjną, nie dające się sklasyfikować w powyższych grupach.
Opłaty za wynik
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
Wysoki
Średni
Niski
Wysoki
Średni
Niski
276 Pasujace fundusze
Uwaga! W porównywarce możesz umieścić maksymalnie 3 fundusze.
Wybierz więcej niż jeden fundusz do porównania.
0 / 3 fundusze do porównania Usuń wszystkie
X
X
X
Wybierz fundusze do porównania
Widok zawartości stron
Sprawdź jakim jesteś inwestorem Dowiedz się jak wybrać fundusz Otwórz rachunek
Widok zawartości stron

 

Informacja o ryzyku:


Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania. Szczegółowe informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwym prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które DM BOŚ S.A. udostępnia na stronie internetowej www.bossafund.pl

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.