Breadcrumb
Web Content Display

Słownik

tagindex-portlet portlet

A

AGENCJA RATINGOWA

niezależna specjalistyczna instytucja, która nadaje oceny rentowności podmiotom działającym na rynku finansowym (m.in. także funduszom inwestycyjnym), badając prowadzoną przez nich działal (...)

AGENT TRANSFEROWY

podmiot prowadzący rejestry uczestników funduszy otwartych i specjalistycznych otwartych. W ramach wykonywania czynności związanych z prowadzeniem tego rejestru, agent transferowy dokonuje bieżąc (...)

AKTYWA FUNDUSZU

kapitał (mienie) funduszu obejmujący: środki pieniężne i prawa majątkowe z tytułu wpłat, środki pieniężne oraz prawa majątkowe (np. papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego) nabyte prze (...)

AKTYWA FUNDUSZU NETTO

aktywa funduszu pomniejszone o zobowiązania funduszu.

ALOKACJA AKTYWÓW

podział aktywów funduszu pomiędzy różne instrumenty finansowe.

B

BENCHMARK

wzorzec (punkt) odniesienia, do którego porównuje się wyniki inwestycyjne funduszu, służący do oceny efektywności zarządzania funduszem, reprezentatywny dla aktywów, w które inwestowane są środki (...)

BETA

miara ryzyka, próbująca ocenić zmienność inwestycji/funduszu poprzez porównanie historycznych stóp zwrotu do stopy odniesienia(zwykle indeksu rynku - np. SP500, WIG20). (...)

BETA PODCZAS SPADKÓW

wskaźnik beta wyliczany wyłącznie w okresach, gdy indeks zmniejszał swoją wartość. Dzięki temu wskaźnikowi możemy sprawdzić, czy zarządzający reaguje aktywnie na zmiany koniunktury. (...)

C

CEL INWESTYCYJNY

założony przez fundusz inwestycyjny cel do zrealizowania, dzięki prowadzonej polityce inwestycyjnej. Jest to określona w statucie generalna "wytyczna", jaką powinien kierować się fundusz w realiz (...)

CENA NABYCIA

cena, za jaką uczestnik kupuje (nabywa) jednostki funduszu. Najczęściej jest to cena brutto, uwzględniająca opłatę manipulacyjną z tytułu nabycia jednostek.

CENA ODKUPIENIA

cena, za jaką fundusz odkupuje jednostki od uczestnika. Najczęściej jest to cena netto, uwzględniająca także kwotę podatku od zysków kapitałowych.

CERTYFIKAT INWESTYCYJNY

papier wartościowy emitowany przez fundusz inwestycyjny zamknięty (FIZ), reprezentujący prawa majątkowe uczestnika określone ustawą i statutem, w tym tytuł do udziału w aktywach funduszu inwestyc (...)

D

DEPOZYTARIUSZ

podmiot uprawiony do prowadzenia rejestru aktywów funduszu, kontrolowania prawidłowości zarządzania funduszem oraz ustalania wartości aktywów netto funduszu.

Depozytariusz stoi na straży (...)

DORADCA INWESTYCYJNY

osoba, która zaliczyła pozytywnie egzamin organizowany przez KNF oraz została wpisana na listę doradców inwestycyjnych, uprawniona m. in. do zarządzania funduszem inwestycyjnym.

DYSPOZYCJA

oświadczenie uczestnika funduszu nie będące zleceniem, dotyczące m in. zmiany danych uczestnika w rejestrze uczestnika, ustanowienia osoby uposażonej na wypadek śmierci uczestnika.

DYSTRYBUTOR

podmiot uprawniony do pośredniczenia w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa. Jednostki mogą być zbywane bezpośrednio przez fundusz lub za pośrednictwem towarzystwa, domów maklerskich ora (...)

DZIEŃ WYCENY

dzień, w którym dokonuje się wyceny aktywów funduszu oraz następuje ustalenie wartości aktywów netto funduszu, a także wartości aktywów netto funduszu przypadających na tytuły uczestnictwa w fund (...)

F

FUNDUSZ AKCYJNY

fundusz inwestycyjny charakteryzujący się agresywną polityką inwestycyjną, lokujący większość aktywów, nawet do 100%, w ryzykowne instrumenty finansowe (akcje, instrumenty pochodne). (...)

FUNDUSZ DŁUŻNY

fundusz inwestycyjny, który inwestuje swoje aktywa głównie w papiery wartościowe o stałym dochodzie, takie jak bony i obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i (...)

FUNDUSZ INWESTYCYJNY

osoba prawna, działająca na podstawie Ustawy o funduszach inwestycyjnych, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie zebranych w drodze proponowania nabycia jednostek uczestnictwa a (...)

FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (FIO)

fundusz inwestycyjny zbywający jednostki uczestnictwa, charakteryzujący się brakiem ograniczeń co do możliwości przystąpienia oraz rezygnacji z uczestnictwa (a w konsekwencji ciągle zmieniającą s (...)

FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY (FIZ)

fundusz inwestycyjny emitujący certyfikaty inwestycyjne, charakteryzujący się ograniczonym dostępem inwestorów (możliwość przystąpienia istnieje w okresie subskrypcji certyfikatów oraz w późniejs (...)

FUNDUSZ MIESZANY

funduszy inwestycyjny lokujący aktywa zarówno w instrumenty bezpieczne, jak i instrumenty ryzykowne - obejmuje m.in. fundusze zrównoważone, stabilnego wzrostu i aktywnej alokacji.

FUNDUSZ PARASOLOWY

fundusz inwestycyjny z wydzielonymi subfunduszami (konstrukcja która pozwala na utworzenie w ramach jednego funduszu inwestycyjnego kilku subfunduszy, z których każdy może realizować własną polit (...)

FUNDUSZ PIENIĘŻNY

fundusz inwestycyjny, który inwestuje swoje aktywa wyłącznie w instrumenty rynku pieniężnego oraz w depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok.

H

HORYZONT INWESTYCYJNY

czas, na który inwestor lokuje środki pieniężne w wybranym instrumencie finansowym (także w jednostkach funduszu inwestycyjnego).

J

JEDNOSTKA UCZESTNICTWA

prawny tytuł do udziału w aktywach funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego otwartego (jednostki uczestnictwa reprezentują jednakowe prawa majątkowe), który nie jest papierem wartośc (...)

K

KATEGORIA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA

rodzaje jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego różniące się grupą inwestorów, dla których są przeznaczone, minimalną inwestycją początkową oraz minimalną wartością posiadanych tytułów ucz (...)

KONWERSJA

jednoczesne nabycie jednostek uczestnictwa jednego funduszu za środki pochodzące z odkupienia jednostek innego funduszu zarządzanego przez to samo TFI.

M

MAKSYMALNA MIESIĘCZNA STRATA

wartość pokazuje ile maksymalnie stracił fundusz w ciągu jednego miesiąca w badanym okresie.

MAKSYMALNY MIESIĘCZNY ZYSK

wartość pokazuje ile maksymalnie zyskał fundusz w ciągu jednego miesiąca w badanym okresie.

MIESIĘCZNA ZMIENNOŚĆ

miara odchylenia stóp zwrotu od ich średniej w danym okresie (odchylenie standardowe stóp zwrotu w ujęciu miesięcznym). Pozwala ocenić historyczną zmiennoś inwestycji. (...)

MINIMALNA KOLEJNA WPŁATA

wyrażona w złotych lub walucie obcej minimalna kwota, którą należy wpłacić do funduszu inwestycyjnego, aby nabyć kolejne jednostki uczestnictwa (patrz: WPŁATA POCZĄTKOWA).

N

NABYCIE

kupno jednostek uczestnictwa wybranego funduszu w wyniku złożenia zlecenia kupna i wpłacenia odpowiednich środków. Wpłaty mogą być dokonywane w POK lub przelewem z banku/przekazem pocztowy (...)

O

OBSUNIĘCIE KAPITAŁU (MAKSYMALNE OBSUNIĘCIE)

procentowa strata, jakiej fundusz doświadczył od najwyższej wartości aktywów netto do wartości najniższej. Wartość maksymalnego obsunięcia informuje o najwyższej stracie w historii funduszu i jes (...)

ODKUPIENIE JEDNOSTEK

odkupienie od uczestnika przez fundusz inwestycyjny jednostek uczestnictwa. Z chwilą odkupienia jednostki uczestnictwa są umarzane z mocy prawa, statut funduszu określa terminy, w jakich najpóźni (...)

OPŁATA MANIPULACYJNA (OPŁATA DYSTRYBUCYJNA, PROWIZJA)

opłata pobierana przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych przy zbywaniu, odkupywaniu, konwersji lub zamianie jednostek uczestnictwa.

OPŁATA ZA OSIĄGNIĘTY WYNIK (performance fee)

dodatkowa opłata, którą może pobierać zarządzający funduszem za wypracowany przez niego wynik. Zazwyczaj ten rodzaj opłaty mogą pobierać fundusze hedgingowe.

OPŁATA ZA WYDANIE CERTYFIKATÓW

opłata pobierana podczas subskrypcji certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego.

OPŁATA ZA WYKUP CERTYFIKATÓW

opłata pobierana za nabycie przez fundusz certyfikatów inwestycyjnych od jego uczestnika.

OPŁATA ZA ZARZĄDZANIE

wynagrodzenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych za zarządzanie funduszem, uwzględnione już w cenie netto jednostki uczestnictwa lub wartości certyfikatu inwestycyjnego. (...)

P

PODATEK OD ZYSKÓW KAPITAŁOWYCH

podatek dochodowy od osób fizycznych pobierany z tytułu uzyskiwanego dochodu od wszelkich dochodów kapitałowych, w tym udziału w funduszach kapitałowych (m.in. (...)

POLITYKA INWESTYCYJNA FUNDUSZU

określona w statucie funduszu polityka informująca potencjalnych uczestników, w jaki sposób fundusz zamierza osiągnąć swój cel inwestycyjny. Polityka inwestycyjna określa kategorie lokat funduszu (...)

PORTFEL FUNDUSZU

zbiór różnych aktywów funduszu inwestycyjnego, obejmujących dopuszczalne polityką inwestycyjną instrumenty finansowe (akcje, papiery dłużne, nieruchomości i inne aktywa).

POTWIERDZENIE

dokument potwierdzający realizację zlecenia dotyczącego jednostek uczestnictwa, który agent transferowy przesyła uczestnikowi w imieniu funduszu.

PROCENT MIESIĘCY ZE STRATĄ

procentowa wartość miesięcy w czasie, których fundusz ponosił straty.

PROCENTOWA MIESIĘCZNA STOPA ZWROTU

pokazuje ile wynosiły stopy zwrotu z inwestycji w fundusz w poszczególnych miesiącach oraz w skali całego roku w ciągu całego czasu istnienia funduszu (lub w wybranym okresie)

PROGRAM (PLAN) SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA

pozaustawowa forma oszczędzania na emeryturę oferowana przez TFI, polegająca na systematycznych wpłatach środków pieniężnych na nabycie jednostek uczestnictwa wybranego funduszu (funduszy) przez (...)

PROSPEKT EMISYJNY

dokument o charakterze informacyjnym, publikowany przez emitenta papierów wartościowych, skierowany do potencjalnych inwestorów. Powinien zawierać informacje na temat rodzaju oferty i jej adresat (...)

PROSPEKT INFORMACYJNY

dokument o charakterze informacyjnym publikowany przez fundusze inwestycyjne otwarte oraz specjalistyczne otwarte, zawierający szereg istotnych z punktu widzenia uczestnika informacji o funduszu, (...)

R

RACHUNEK NABYĆ

rachunek bankowy prowadzony przez depozytariusza funduszu, na którym gromadzone i przechowywane są środki pieniężne przekazywane przez inwestorów i uczestników tytułem kupna jednostek uczestnictw (...)

RATING

Ocena wyników funduszu na tle danej kategorii (np. akcyjne, dłużne...), biorąca pod uwagę poziom wyników oraz ich stabilność na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy.

REJESTR FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

spis wszystkich funduszy inwestycyjnych zarejestrowanych w Polsce prowadzony przez Sąd Okręgowy w Warszawie.

REJESTR UCZESTNIKA

konto danego uczestnika w funduszu, wyodrębnione w ramach rejestru uczestników funduszu, na którym zapisywane są wszelkiego rodzaju informacje na temat uczestnika oraz przeprowadzonych przez nieg (...)

REJESTR UCZESTNIKÓW FUNDUSZU

komputerowa baza danych funduszu prowadzona przez agenta transferowego, która zawiera w szczególności dane identyfikujące uczestników funduszu, liczbę należących do nich jednostek uczestnictwa, d (...)

ROCZNA ZMIENNOŚĆ

odchylenie standardowe stóp zwrotu w ujęciu rocznym. Jedna z miar ryzyka ukazująca w jaki sposób odchylają się od średniego wyniku (stopy zwrotu) wartości inwestycji. (...)

RYZKO

Ocena zmienności funduszu na podstawie zachowania funduszu w ostatnich 12 miesiącach. 1 - najniższa zmienność, 5 - najwyższa zmienność. Im większa wartość tym większe ryzko inwestycji w fundusz.< (...)

S

SKUMULOWANA STOPA ZWROTU

przedstawia o ile zmieniłaby się wartość inwestycji w funduszu i jak wyglądał w trakcie jej przebieg w zadanym okresie. 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDUSZU

podlegający badaniu/przeglądowi przez biegłego rewidenta dokument zawierający bilans, rachunek wyniku z operacji, zestawienie zmian w aktywach netto, zestawienie lokat oraz inne istotne informacj (...)

STATUT FUNDUSZU

podstawowy dokument regulujący prawa i obowiązki uczestnika funduszu oraz określający organizację i sposób działania funduszu inwestycyjnego, sporządzony w formie aktu notarialnego. (...)

STOPA ZWROTU

procentowy stosunek wypracowanego zysku do początkowej wartości inwestycji.

STOPA ZWROTU (ROCZNA)

Wyrażona w ujęciu rocznym wartość funduszu lub dowolnej inwestycji, pokazująca w ujęciu procentowym zysk z tej inwestycji.

Ś

ŚREDNIOMIESIĘCZNA STOPA ZWROTU

ukazuje ona o ile musiałyby zmieniać się co miesiąc (stale według tej samej stopy) wartość inwestycji, żeby osiągnąć wyniki, jakie uzyskał fundusz w wybranym okresie.

ŚREDNIOROCZNA STOPA ZWROTU

pokazuje opłacalność inwestycji z całej historii funduszu (lub wybranego okresu) w ujęciu rocznym. Dzięki "rocznemu ujęciu" można porównywać fundusze o różnych okresach działania.

T

TABELA OPŁAT MANIPULACYJNYCH

ustalane przez zarząd towarzystwa funduszy inwestycyjnych zestawienie opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabywaniu, odkupywaniu, konwersji lub zamianie jednostek uczestnictwa wraz z obowiązuj (...)

TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH (TFI)

osoba prawa (spółka akcyjna), będąca najważniejszym organem funduszu inwestycyjnego, której podstawowym celem jest tworzenie funduszy, zarządzanie nimi i reprezentowanie ich wobec osób trzecich. (...)

TYTUŁY UCZESTNICTWA W INSTYTUCJACH WSPÓLNEGO INWESTOWANIA

wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego papiery wartościowe lub niebędące papierami wartościowymi instrumenty finansowe reprezentujące prawa majątkowe przy (...)

U

UCZESTNIK FUNDUSZU

osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca tytuł prawny (jednostkę uczestnictwa lub certyfikat inwestycyjny) do udziału w aktywach fu (...)

UMORZENIE JEDNOSTEK UCZESTNICTWA

likwidacja jednostek będąca efektem złożenia przez uczestnika zlecenia sprzedaży.

V

VAR99

(Value at Risk, wartość narażona na ryzyko). Jedna z miar ryzyka, wykorzystywana do próby oszacowania prawdopodobieństwa straty inwestycji, bazująca na historycznych wynikach. (...)

W

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO (WAN) FUNDUSZU

wartość aktywów funduszu inwestycyjnego pomniejszona o zobowiązania funduszu w dniu wyceny.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU NA CERTYFIKAT INWESTYCYJNY (WANCI)

wartość aktywów netto funduszu zamkniętego w dniu wyceny podzielona przez całkowitą liczbę certyfikatów inwestycyjnych.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU NA JEDNOSTKĘ UCZESTNICTWA

wartość aktywów netto funduszu otwartego lub specjalistycznego otwartego w dniu wyceny podzielona przez liczbę wszystkich jednostek uczestnictwa zapisanych w rejestrach uczestników funduszu.

WPŁATA BEZPOŚREDNIA

wpłata środków pieniężnych na otwarty rejestr uczestnika funduszu bezpośrednio na rachunek nabyć funduszu inwestycyjnego.

WPŁATA POCZĄTKOWA

wyrażona w złotych lub w walucie obcej minimalna kwota, którą należy wpłacić do funduszu inwestycyjnego, aby stać się jego uczestnikiem (patrz: MINIMALNA KOLEJNA WPŁATA).

WSKAŹNIK CALMAR

wskaźnik ryzyka określający stosunek stopy zwrotu (liczonej średniorocznie) w relacji do maksymalnego obsunięcia. Generalnie, im większa jego wartość, tym lepiej - oznacza bowiem, ile razy średni (...)

WSKAŹNIK SHARPE'A

wskaźnik ryzyka będący miarą relacji osiągniętej stopy zwrotu w relacji do zmienności miesięcznych stóp zwrotu. Im większa wartość, tym inwestycja charakteryzuje się lepszą stopą zwrotu w relacji (...)

WSPÓLNY REJESTR MAŁŻEŃSKI (WRM)

rejestr uczestników funduszu inwestycyjnego prowadzony dla osób pozostających w związku małżeńskim.

WYCENA FUNDUSZU

ustalona wartość aktywów netto (wartość posiadanych aktywów pomniejszona o zobowiązania) oraz wartość aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa (podstawa dla ustalenia ceny zbycia i (...)

Z

ZAMIANA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY

jednoczesne nabycie jednostek uczestnictwa jednego subfunduszu funduszu z wydzielonymi subfunduszami za środki pochodzące ze zbycia jednostek innego subfunduszu tego samego funduszu inwestycyjneg (...)

ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZEM

zatrudniony przez TFI specjalista, którego zadaniem jest efektywne zarządzanie środkami funduszu zgodnie z jego celami inwestycyjnymi.

ZGROMADZENIE INWESTORÓW

organ kontrolny i decyzyjny funduszu inwestycyjnego zamkniętego. Do jego kompetencji należy m. in. wyrażanie zgody na zmianę depozytariusza funduszu, emisję nowych certyfikatów, zmianę sta (...)

ZLECENIODAWCA

osoba składająca w imieniu uczestnika funduszu zlecenie lub dyspozycję.

Web Content Display

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

Web Content Display

jak wybrac fundusz

bezpłatny ebook